BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG - Demontaż dachu z eternitu na budynku Szkoły Podstawowej w Porytem wraz z utylizacją

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Burmistrz Stawisk
Plac Wolności 13/15,
18-520 Stawiski
REGON: 000528830
NIP 721 10 03 298
Tel.(086) 278 55 22
fax : (086) 278 55 33
e-mail: wrg-umstawiski@hi.pl
www: https://stawiski.pl

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Demontaż dachu z eternitu na budynku Szkoły Podstawowej w Porytem wraz z utylizacją

Opis przedmiotu zamówienia.

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

 1. Demontaż dachu z eternitu na budynku Szkoły Podstawowej w Porytem, wraz z utylizacją””

Zakres robót obejmuje wykonanie:

 • Rozebranie pokrycia z płyt falistych i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadającycych się do użytku - 742,87m2
 • wywóz i utylizacja płyt azbestowo-cementowych – 742,87 m2

Termin realizacji zamówienia – 14 dni od daty podpisania umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki, zawarte w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych.:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
 • posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.

   Kryteria wyboru oferty – najniższa cena.

   SIWZ oraz wszelkie informacje można uzyskać w pok. nr 13 Urzędu Miejskiego w Stawiskach, tel. /086/ 278 50 50 .Cena specyfikacji – 10 zł. Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z oferentami:
   Małgorzata Dąbkowska - inspektor d/s ochrony środowiska tel. (086) 278 50 50

   Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w terminie do dnia 29 sierpnia 2005r. do godz. 10.00 w pok. Nr 13.

   Otwarcie ofert nastąpi 29. 08.2005r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 1.

Data powstania: piątek, 12 sie 2005 15:26
Data opublikowania: piątek, 12 sie 2005 15:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 14 paź 2005 12:25
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2414 razy