BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej we wsi Jurzec Szlachecki

Ogłoszenie o zamówieniu.

Rodzaj zamówienia

 • roboty budowlane
 • SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

  NazwaUrząd Miejski w Stawiskach
  Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktwMałgorzata Dąbkowska
  Stanisław Łepkowski
  AdresPlac Wolności 13/15
  Kod pocztowy18 - 520
  MiejscowośćStawiski
  Województwopodlaskie
  Telefon(086) 278 50 50
  e-mailwrg-umstawiski@hi.pl

  I.2) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

 • Taki jak w punkcie 1.1
 • I.3) ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 • Taki jak w pkt 1.1
 • I.4. ADRES, NA KTÓRY NALEŻY PRZESYŁAĆ OFERTY/WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWEANIU

 • Taki jak w pkt 1.1
 • SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  II.1) OPIS

  II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

  Przebudowa nawierzchni dróg gminnych we wsi Jurzec Szlachecki

  II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia

  Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o łacznej długości 1720 mb, szerokość jezdni od 3,50 do 5,0 m., warstwa ścieralna grubości 5 cm.,zjazdy do posesji z betonu asfaltowego

  II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw

  Jurzec Szlachecki, gm. Stawiski

  II.1.5) NOMENKLATURA

  II.1.5.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

  Główny przedmiot45.23.31.20-6
  Dodatkowe przedmioty 

  II.1.6.) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

  NIE

  II.1.7.) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

  NIE

  II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

  II.2.1. Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

  445 867,45 złotych

  II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

  i/lub zakończenia 15/11/2005

  SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONIMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

  III.1) WYMAGANE WADIUM

  10 000,00 złotych

  III.2) INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON MINIMALNE WYMOGI EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

 • oświadczenie wykonawcy o spełnieniu wymogów art 22, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • aktualne zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej lub wyciąg rejestru stwierdzający stan prawny, miejsce rejestracji,
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia,
 • informacje o przeciętnej liczbie zatrudnionych pracowników oraz personelu kierowniczego, informacja z banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy o zdolności kredytowej wykonawcy do wysokości kwoty oferowanej,
 • sprawozdania finansowe
 • SEKCJA IV: TRYBY

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 • Przetarg nieograniczony
 • IV.1.2.) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego samego zamówienia (o ile dotyczy)

  Numer ogłoszenia w spisie BZP: Nr poz. z

  IV.1.3.) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w przetargu (jeśli dotyczy)

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  A) Najniższa cena

  IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.3.1.) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

  Dostępne do: 20/09/2005 r.

  Cena: 20.00 zł

  IV.3.2.) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

  Data 26/09/2005

  Godzina: 10:00

  IV.3.3) Termin związania ofertą

  60 dni od ostatecznego terminu składania ofert

  IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

  Data: 26/09/2005 Godzina 10:45

  Miejsce:
  Urząd Miejski w Stawiskach, 18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15, pokój Nr 1.

  SEKCJA V: INNE INFORMACJE

  V.1) CZY ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE?

  NIE

  Data powstania: czwartek, 4 sie 2005 13:27
  Data opublikowania: czwartek, 4 sie 2005 13:40
  Data przejścia do archiwum: piątek, 14 paź 2005 12:25
  Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
  Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
  Artykuł był czytany: 2350 razy