BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytania (Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego) - 23.05.2014 r.

Stawiski, dnia 23 maja 2014 roku

Zamawiający:
GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców
Nr post.: ORG.271.4.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego opublikowanego w BZP pod numerem 166794-2014 dnia 16.05.2014r.

     Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

 1. Czy wskazane do ubezpieczenia lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte powodzią w okresie ostatnich 20 lat? Jeśli tak, prosimy wskazać lokalizacje oraz podać wartość strat.
  Odpowiedź:
  Nie
 2. Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiło ryzyko podtopień w okresie ostatnich 20 lat?
  Odpowiedź: Nie
 3. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ryzyku podtopienia mienia w wyniku deszczu nawalnego, topnienia mas śniegu lub spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych oraz wystąpienia powodzi w sąsiednim otoczeniu (w tym podniesienie się poziomu wody w wyniku powodzi) – proponujemy 10% wartości szkody nie mniej niż 5.000 zł
  Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany.
 4. Prosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku rozszczelnienia pod wpływem działania mrozu (zamarzania wody) – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego.
  Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany.
 5. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiekolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?
  Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wyłączyć z eksploatacji jakichkolwiek budynków/budowli.
 6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci. W przeciwnym wypadku, prosimy o podanie informacji ile jest sortowni i czy odbywa się w nich termiczna obróbka śmieci oraz ile jest spalarni.
  Odpowiedź: Zamawiający nie posiada, nie administruje ani nie zarządza sortowniami śmieci, zakładem recyklingu, spalarnią śmieci.
 7. W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
  Odpowiedź: Wykazane zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.
 8. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.
  Odpowiedź: Pozwolenie na użytkowanie posiada budynek Gimnazjum im. A. Mickiewicza oraz Kompleks Boisk Szkolnych "Orlik 2012". Pozostałe budynki zgłoszone do ubezpieczenia nie posiadają takiego pozwolenia, gdyż w chwili ich oddania do użytku przepisami prawa nie było wymagane takie pozwolenie.
 9. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.
  Odpowiedź: Budynki poddawane są regularnym przeglądom, oprócz budynków wymienionych w tabeli nr 2 pod pozycjami: lp. 1.3, lp. 1.4, lp. 1.5, lp. 1.6, lp. 1.7, lp. 1.9, lp. 1.10, lp. 1.12, lp. 13, lp. 1.14, lp. 1.15, lp. 2.1, lp. 2.2. W najbliższym czasie Zamawiający poczyni kroki w celu dopełnienia powyższego obowiązku.
 10. Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Zamawiający nie zgłasza budowli w postaci mostów, tuneli, wiaduktów itp.
  Odpowiedź: Do ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych Zamawiający nie zgłasza budowli w postaci mostów, tuneli, wiaduktów itp.
 11. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony w ubezpieczeniu OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadania mienia nie obejmuje szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, ani związanych z zarządzaniem tymi jednostkami.
  Odpowiedź: Zakres ochrony w ubezpieczeniu OC z tyt. prowadzenia działalności lub posiadania mienia nie obejmuje szkód związanych z działalnością jednostek służby zdrowia, w tym szpitali, ani związanych z zarządzaniem tymi jednostkami.
 12. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.
  Odpowiedź: Zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych.
 13. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
  Odpowiedź: Zakres ochrony odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.
 14. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych, ekstremalnych oraz takich gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.
  Odpowiedź: Zamawiający nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do imprez motorowych, wodnych, motorowodnych, lotniczych, ekstremalnych oraz takich gdzie celem jest uzyskanie prędkości maksymalnej.
 15. Prosimy o wyłączenie z klauzuli warunków i taryf ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Prosimy także o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz, że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.
  Odpowiedź: Zamawiający wyłącza z klauzuli warunków i taryf ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności. Potwierdza także, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz, że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.
 16. Prosimy o informację jakie inwestycje poczyniono w zakresie poprawy stanu jakości dróg, ile kilometrów dróg zostało zmodernizowanych.
  Odpowiedź: Drogi gminne są sukcesywnie remontowane i modernizowane.
 17. Jak często dokonywane są inspekcje stanu technicznego dróg?
  Odpowiedź: Inspekcje raz w roku oraz bieżące objazdy.
 18. Prosimy o przeniesienie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do katalogu klauzul fakultatywnych.
  Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany.
 19. W klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie prosimy o doprecyzowanie, że: „wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji.
  Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany.
 20. Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje na terenie RP, spełniające minimalne wymogi dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy”.
  Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany.
 21. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu: W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:
  1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
  2) lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
  3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
  4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
  5) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego
  Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczone do likwidacji pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

  Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany.
 22. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania w przypadku gdy mienie zostaje wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny i jest przeznaczone do likwidacji, rozbiórki albo “złomowania”.
  Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany.
 23. Klauzula składowania – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego dla Zamawiającego.
  Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany.
 24. Klauzula transportowania – prosimy o dodanie zapisu:
  Z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:
  a. powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
  b. spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
  c. spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych
  d. powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia;
  e. powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku,
  f. powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości

  Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany.
 25. Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu dotyczącego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, tj.: „Powyższe limity odpowiedzialności nie mają zastosowania, jeżeli zakres odpowiedzialności, którego dotyczy limit mieści się w zakresie podstawowym OWU odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciela (Wykonawcy) – odpowiedzialność do górnej granicy sumy gwarancyjnej”.
  Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany.
 26. Prosimy o informację o łącznej wartości budowli (ogrodzenia, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska itp.)
  Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie określić łącznej wartości przedmiotowego mienia w przewidywanym terminie.
 27. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Auto Casco szkód powstałych wskutek uszkodzenia silnika w wyniku zassania do niego wody.
  Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany.
 28. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Auto Casco refundacji koszów związanych z wymianą płynów eksploatacyjnych w przypadku uszkodzenia układów silnika ubezpieczonego pojazdu na skutek wypadku ubezpieczeniowego objętego umową.
  Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany.
 29. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Auto Casco zapisu zobowiązującego Ubezpieczyciela do pokrycia różnicy pomiędzy oszacowaną wartością pozostałości po szkodzie całkowitej a ceną uzyskaną ze sprzedaży pozostałości.
  Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany.
 30. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia Auto Casco szkód polegających wyłącznie na zniszczeniu lub uszkodzeniu ogumienia.
  Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany.
 31. Prosimy o wyłączenie z zakresu Auto Casco zapisu „na wypłatę ani wysokość odszkodowania nie będzie miał wpływu brak aktualnych uprawnień do kierowania pojazdem u kierowcy, o ile od ich terminu końcowego upłynęło nie więcej niż 30 dni”.
  Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany.
 32. Prosimy o wyłączenie z zakresu Auto Casco zapisu: „na wypłatę ani wysokość odszkodowania nie będzie miało wpływu niespełnienie przez pojazd wymagań w zakresie zabezpieczeń przeciw kradzieżowych, o ile pojazd został przyjęty do ochrony ubezpieczeniowej przez Ubezpieczyciela bez zastrzeżeń w tym zakresie”.
  Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany.
 33. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy.
  Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany.
 34. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.
  Odpowiedź: Zamawiający zgadza się na wprowadzenie proponowanej zmiany.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek WaszkiewiczData powstania: piątek, 23 maj 2014 15:32
Data opublikowania: piątek, 23 maj 2014 16:15
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 maj 2014 13:10
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1456 razy