BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytania (Przetarg na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego) - 22.05.2014 r.

Stawiski, dnia 22 maja 2014 roku

Zamawiający:
GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców
Nr post.: ORG.271.4.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego opublikowanego w BZP pod numerem 166794-2014 dnia 16.05.2014r.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie czy poniższa klauzula ma zastosowanie również w ubezpieczeniach komunikacyjnych – OC, AC i NNW.

Klauzula likwidacji drobnych szkód – w przypadku szkód o wartości nie przekraczających 3 000,00 zł Ubezpieczający/Ubezpieczony sam likwiduje szkodę przesyłając jednocześnie do Ubezpieczyciela pisemne zgłoszenie szkody, opis okoliczności szkody, dokumentację fotograficzną uszkodzonego mienia, zestawienie strat, kalkulacje, kosztorysy, kopie faktur zakupu utraconego mienia, kopie faktur naprawy maszyn, urządzeń lub sprzętu elektronicznego, a w przypadku szkód będących wynikiem przestępstwa dodatkowo poświadczenie z policji o wszczęciu dochodzenia. Dodatkowo Ubezpieczony zobowiązany jest pozostawić uszkodzone i wymienione części, aby umożliwić ich oględziny przez Ubezpieczyciela lub sporządzić dokumentacje zdjęciową uszkodzonego mienia. W przypadku szkód o wartości nie przekraczającej 3 000,00 zł Ubezpieczyciel odstępuje o oględzin, jednakże oględziny mogą zostać przeprowadzone na wniosek Ubezpieczającego/Ubezpieczonego. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.
Odpowiedź: Klauzula likwidacji drobnych szkód nie ma zastosowania w ubezpieczeniach komunikacyjnych – OC, AC i NNW.

Pytanie 2: Proszę o zmianę poniższego zapisu:

Wykonawca oświadcza, iż do rozpatrzenia roszczeń wystarczające są kopie dokumentów przesyłane w formie elektronicznej e-mailem lub faksem (nie będzie wymagane przesyłanie oryginałów dokumentów). Niniejszy zapis nie dotyczy szkód osobowych, gdzie Wykonawca może wymagać od poszkodowanego oryginału dokumentów.

Na zapis:

Wykonawca oświadcza, iż do rozpatrzenia roszczeń wystarczające są kopie dokumentów przesyłane w formie elektronicznej e-mailem lub faksem (nie będzie wymagane przesyłanie oryginałów dokumentów). Niniejszy zapis nie dotyczy szkód osobowych oraz szkód kradzieżowych w ubezpieczeniu autocasco, gdzie Wykonawca może wymagać od poszkodowanego oryginału dokumentów.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisu.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek WaszkiewiczData powstania: czwartek, 22 maj 2014 12:13
Data opublikowania: czwartek, 22 maj 2014 14:48
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 maj 2014 13:10
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1212 razy