BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Stawiski, dnia 20 maja 2014 r.

OŚR. 6220.7.2014

ZAWIADOMIENIE

     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk zawiadamia, że dnia 19 maja 2014 roku została wydana decyzja Nr OŚR.6220.7.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie budynku inwentarskiego wraz z połączeniem z częścią inwentarską budynku składowo-inwentarskiego o łącznej obsadzie do 80 DJP, budowie płyty gnojowej o powierzchni do 300 m2 ze zbiornikiem na płynne odchody zwierzęce o pojemności do 300 m3 na działce nr geod. 84/2 w miejscowości Karwowo, gmina Stawiski.

     Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, Wydział Spraw Terenowych w Łomży oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 730 - 1545.

     Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie www.bip.stawiski.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15.

 

Burmistrz Stawisk
Marek WaszkiewiczData powstania: wtorek, 20 maj 2014 14:04
Data opublikowania: wtorek, 20 maj 2014 14:05
Data przejścia do archiwum: środa, 5 sie 2015 08:19
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2314 razy