BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy - Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Stawiski - aktualizacja

Odpowiedź na zapytania
(Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób
niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Stawiski)OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
(Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób
niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Stawiski)Stawiski: Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Stawiski
Numer ogłoszenia: 155552 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Stawiskach , Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785050.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych zamieszkujących gminę Stawiski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest Zakup fabrycznie nowego autobusu 19+1 (łącznie z kierowcą) przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.
2.Samochód musi spełniać niżej wymienione wymagania, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty z wyposażeniem wyższym niż poniżej opisane:
A. Silnik, skrzynia biegów, układ hamulcowy:
1) Silnik: min. 2.0 TDI;
2) Moc (kW): od 120 kW do 140 kW;
3) Paliwo/rodzaj wytrysku: diesel, wytrysk bezpośredni;
4) Skrzynia biegów: manualna 6-stopniowa;
5) Przeniesienie napędu: napęd na koła tylne;
6) Układ hamulcowy: hamulce przednie i tylne tarczowe;
7) Norma spalania: EEV/Euro 5;
8) Rok produkcji: 2013-2014.
B. Bezpieczeństwo i systemy bezpieczeństwa, koła i opony:
1) Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera przednich siedzeń;
2) Pasy bezpieczeństwa dla każdego miejsca siedzącego (trzy punktowe pasy oraz biodrowe);
3) Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach;
4) Systemy bezpieczeństwa: ABS, ESP, ASR (zapobiegający poślizgowi kół napędzanych), EBV (elektroniczny korektor siły hamowania), BAS (asystent hamowania);
5) Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych;
6) Światła do jazdy dziennej (LED) włączające się automatycznie po uruchomieniu silnika;
7) Czujniki cofania.
C. Wyposażenie funkcjonalne - wewnętrzne:
1) Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału pasażerskiego;
2) Wyłożenie ścian, sufitu tapicerką miękką;
3) Termoizolacyjne szyby;
4) Parapety wokół okien z tworzywa łatwozmywalnego;
5) Wzmocniona podłoga sklejką wodoodporną z zabezpieczeniem antykorozyjnym pokryta wykładziną antypoślizgową, wyłożenie boków ścian od 20 cm do 30 cm;
6) 4 wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych;
7) Zamontowanie 19 foteli obitych miękką tapicerką z zintegrowanymi zagłówkami, z regulacją oparcia;
8) Przystosowanie 4 foteli do łatwego demontażu w celu przewozu 1 osoby na wózku;
9) Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych;
10) Poręcz zabezpieczająca znajdująca się przed fotelem zamontowanym przy drzwiach wejściowych;
11) Uchwyt ułatwiający wsiadanie zamontowany przy drzwiach wejściowych;
12) Obniżenie stopnia wejściowego;
13) Fotel kierowcy z podłokietnikami, regulacją wysokości, kąta poduszki siedzenia oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa;
14) Szyny wzdłuż mocujące na 1 wózek w podłodze pojazdu;
15) Elektronicznie regulowane szyby przednie;
16) Ogrzewanie pojazdu niezależnie od pracy silnika;
17) Klimatyzacja dwustrefowa półautomatyczna z nawiewem dla każdego rzędu siedzeń, sterowanie elektroniczne;
18) Dodatkowe oświetlenie w przestrzeni pasażerskiej;
19) Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału pasażerskiego;
20) Dodatkowe wygłuszenie hałasu;
21) Zestaw audio: radioodtwarzacz CD/MP3 z USB, 4 głośniki;
22) Dodatkowa gaśnica;
23) Dodatkowy komplet kół zimowych + felgi - 6 szt.;
24) Drugi akumulator z przekaźnikiem rozłączającym;
25) Apteczka, trójkąt ostrzegawczy;
26) Koło zapasowe z zestawem narzędzi z podnośnikiem;
27) Oznakowanie pojazdu symbolem wózka;
28) Komplet pasów do mocowania wózka inwalidzkiego do szyn;
29) Pas biodrowy dla osoby siedzącej na wózku;
30) Półki na bagaż podręczny.
D. Wyposażenie funkcjonalne - zewnętrzne:
1) Drzwi boczne przeszklone, przesuwne lub przednie otwierane automatycznie;
2) Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane;
3) Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego - szyby wklejane do nadwozia w oryginalne przetłoczenia z funkcją okien otwieranych (przynajmniej jedno okno w przestrzeni pasażerskiej), dopuszcza się okno uchylne dachowe (szyberdach);
4) Tylne drzwi dwuskrzydłowe z zewnętrzną klamką, wyposażone w wycieraczki tylne;
5) Tachograf cyfrowy;
6) Lakier akrylowy - do uzgodnienia z Zamawiającym.
E. Zabezpieczenia:
1) Immobiliser;
2) Alarm antywłamaniowy;
3) Centralny zamek sterowany pilotem.
F. Warunki gwarancji:
1) Minimum 36-miesięczny okres gwarancji bez limitu kilometrów na silnik i wszystkie podzespoły samochodu obejmującej funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne;
2) Minimum 36-miesięczny okres gwarancji na powłokę lakierniczą;
3) Minimum 12-letni okres gwarancji na perforację nadwozia;
4) Okres gwarancji liczony od dnia podpisania protokołu odbioru samochodu;
5) W załączniku nr 7 do SIWZ należy opisać proponowane warunki gwarancyjne i serwisowe samochodu.
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych), 19+1 (łącznie z kierowcą) osobowy autobus. Pojazd musi być przystosowany do przewozu 19 osób niepełnosprawnych bez wózków inwalidzkich, posiadać możliwość szybkiego demontażu 4 siedzeń i przewozu jednego wózka inwalidzkiego (miejsca do kotwiczenia wózków) ładowane najazdami.
4. Wykonawca powinien posiadać i przekazać Zamawiającemu wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa, umożliwiające rejestrację pojazdu z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych.
5. Pojazd musi być wyposażony odpowiednio do wymagań związanych z ubezpieczeniem AC.
6. Oferowany pojazd musi posiadać Świadectwo Homologacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części ( Dz. U. z 2013 poz. 407 z późn. zm.).
7. Oferowany pojazd musi spełniać wymagania, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z póżn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
8. Ponadto oferowany pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2013, poz. 951 z późn. zm.), samochód musi posiadać świadectwo homologacji z przeznaczeniem do przewozu osób niepełnosprawnych.
9. Wykonawca wyposaży Zamawiającego w dokumentację techniczno-eksploatacyjną: kartę pojazdu, instrukcję obsługi samochodu w języku polskim, książkę gwarancyjną, aktualne świadectwo homologacji, 2 komplety kluczy, wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu oraz we wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji w Wydziale Komunikacji, ponadto w wykaz autoryzowanych stacji obsługi.
10. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia marki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.12.10.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wymagane jest przez Wykonawcę potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę (potwierdzoną dokumentem, że dostawa ta została wykonana należycie) polegającą na dostawie pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto załącznik Nr 5 do SIWZ. Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) zaakceptowany wzór umowy - załącznik Nr 4 do SIWZ, 2) wypełniony Załącznik nr 7 do SIWZ - oferowane warunki gwarancyjne i serwisowe, 3) dokumentację fotograficzną samochodu oraz wykaz wyposażenia pojazdu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany ze środków PFRON..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Z up. BURMISTRZA STAWISK
/-/ Agnieszka Rutkowska
SEKRETARZ GMINY STAWISKI

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 8 maj 2014 14:56
Data opublikowania: czwartek, 8 maj 2014 15:02
Data edycji: piątek, 9 maj 2014 15:49
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 maj 2014 13:14
Opublikował(a): Cezary Nerkowski
Zaakceptował(a): Cezary Nerkowski
Artykuł był czytany: 1476 razy
Ilość edycji: 1