BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty na "Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach"

Stawiski, dnia 11 kwietnia 2014 roku

Zamawiający:
GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców

Nr post.: ORG.271.1.2014

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach opublikowanego w BZP pod numerem 83908 - 2014 dnia 12.03.2014r.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną na część I zadania: Ofertę nr 10 złożoną przez firmę PPUH „JUMIRPOL” Jerzy Grzymała, 18-400 Łomża ul. Nowogrodzka 118, wartość oferty brutto: 92.783,29 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy zł 29/100). Natomiast na część II zadania: Ofertę nr 9 złożoną przez firmę PPUH „JUMIRPOL” Jerzy Grzymała, 18-400 Łomża ul. Nowogrodzka 118, wartość oferty brutto: 28.757,40 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt siedem zł 40/100).

Oferty były ofertami najkorzystniejszymi – uzyskały maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium cena: 100 pkt.

Oprócz w/w, w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego zostały złożone również następujące oferty:

Na część I zadania:

 • Oferta nr 2: NOVUM Wyposażenie placów zabaw Sławomir Chmieliński, 12-130 Pasym, Grom 36. Oferowane warunki: wartość zamówienia brutto: 112.609,76 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy sześćset dziewięć zł 76/100). Ocena oferty: 82,39 pkt.
 • Oferta nr 4: OSTROVIA Marek Trwoga, 16-113 Szudziałowo, Ostrów Północny. Oferowane warunki: wartość zamówienia brutto: 109.434,30 zł (słownie: sto dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery zł 30/100). Ocena oferty: 84,78 pkt.
 • Oferta nr 8: GARDEN DESIGNERS Mirosław Derkacz ul. Siewierzan 46/2, 20-828 Lublin. Oferowane warunki: wartość zamówienia brutto: 117.608,25 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy sześćset osiem zł 25/100). Ocena oferty: 78,89 pkt.

Na część II zadania:

 • Oferta nr 1: FIOR sp. z o.o., 53-212 Wrocław, ul. Odkrywców 1-3/5. Oferowane warunki: wartość zamówienia brutto: 56.877,17 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset siedemset sześćdziesiąt dziewięć zł 88/100). Ocena oferty: 50,56 pkt.
 • Oferta nr 2: NOVUM Wyposażenie placów zabaw Sławomir Chmieliński, 12-130 Pasym, Grom 36. Oferowane warunki: wartość zamówienia brutto: 42.370,62 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt zł 62/100). Ocena oferty: 67,87 pkt.
 • Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „APIS” Jadwiga Oziębło, 37-500 Jarosław, ul. Kolaniki 19. Oferowane warunki: wartość zamówienia brutto: 33.224,76 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia cztery zł 76/100). Ocena oferty: 86,55 pkt.
 • Oferta nr 4: OSTROVIA Marek Trwoga, 16-113 Szudziałowo, Ostrów Północny. Oferowane warunki: wartość zamówienia brutto: 36.099,27 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć zł 27/100). Ocena oferty: 79,66 pkt.
 • Oferta nr 5: „JORK” s.c. Ossowski Jarosław, Ossowska Teresa, Łapiński Krzysztof, 15-691 Białystok, ul. Gen. F. Kleeberga 14A. Oferowane warunki: wartość zamówienia brutto: 32.520,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące pięćset dwadzieścia zł 00/100). Ocena oferty: 88,42 pkt.
 • Oferta nr 6: „MAJA” Ewelina Piotrowska, 07-320 Małkinia Górna, ul. Kopernika 10. Oferowane warunki: wartość zamówienia brutto: 48.470,03 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt zł 03/100). Ocena oferty: 59,33 pkt.
 • Oferta nr 7: CROQUET Sp. z o.o. Szczodre k. Wrocławia, ul. Trzebnicka 81, 55-095 Mirków. Oferowane warunki: wartość zamówienia brutto: 40.828,89 zł (słownie: czterdzieści tysięcy osiemset dwadzieścia osiem zł 89/100). Ocena oferty: 70,43 pkt.
 • Oferta nr 8: GARDEN DESIGNERS Mirosław Derkacz ul. Siewierzan 46/2, 20-828 Lublin. Oferowane warunki: wartość zamówienia brutto: 58.762,83 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa zł 83/100). Ocena oferty: 48,93 pkt.

Zamawiający zawiadamia, iż nie było Wykonawców, których oferty zostały odrzucone lub którzy zostali wykluczeni z postępowania.

Zamawiający informuje, iż umowy na część I i część II zadania, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, zostaną zawarte w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 11 kwietnia 2014r., tj. od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem wszystkim Wykonawcom albo nie krótszym niż 10 dni od dnia 11 kwietnia 2014r., tj. od dnia przesłania zawiadomienia wyborze najkorzystniejszej oferty drogą pocztową wszystkim Wykonawcom.

Wykonawcy, których oferty zostały uznane za najkorzystniejsze zostaną powiadomieni o terminie i miejscu podpisania umowy, po upływie w/w terminu.

Z up. Burmistrza Stawisk
Agnieszka Rutkowska

Data powstania: piątek, 11 kwi 2014 08:19
Data opublikowania: piątek, 11 kwi 2014 08:25
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 maj 2014 15:30
Opublikował(a): Cezary Nerkowski
Zaakceptował(a): Cezary Nerkowski
Artykuł był czytany: 1451 razy