BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 24 marca 2014 r.

BI.6733.1.2014

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISK

     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania admini-stracyjnego (Dz. U. z 2013 r.,poz.267 z późn. zm.) oraz art.53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk

Zawiadamia

że w dniu 24 marca 2014 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21 A w imieniu, której działa TOMEL Tomasz Pieńkowski, ul. Fabryczna 57/56, 15-482 Białystok w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na realizację inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym na terenie obejmującym część działki nr geod. 710 (ulica Cedrowska) w m. Stawiski.

     Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ,Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 7:30 – 15:45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

     Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administra-cyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza

Agnieszka Rutkowska
Sekretarz Gminy Stawiski

 

Data powstania: poniedziałek, 24 mar 2014 14:45
Data opublikowania: poniedziałek, 24 mar 2014 14:46
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 maj 2014 13:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1922 razy