BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 17 marca 2014 r.

BI.6720.2.2012

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISK

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski w części dotyczącej wyznaczenia na terenie miasta stawiski w obszarze strefy przestrzennej oznaczonej symbolem II A terenów usługowo-handlowych

     Na podstawie art.11 pkt.10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r,poz.647 z późn. zm.)

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski w części dotyczącej wyznaczenia na terenie miasta Stawiski w obszarze strefy przestrzennej oznaczonej symbolem II A terenów usługowo-handlowych od dnia 27 marca 2014 r. do 22 kwietnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pok. nr 13 w godzinach od 7;30 do 15;30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2014 r. o godz.10;00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (sala konferencyjna),Plac Wolności 13/15.

Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Stawisk,18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15, pok.nr.10 z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 maja 2014r.

 

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

 

Data powstania: środa, 19 mar 2014 14:00
Data opublikowania: środa, 19 mar 2014 14:01
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 maj 2014 13:26
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1971 razy