BIP Gminy Stawiski

Przetarg na "Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach" - aktualizacja (25.03.2014r.)

Aktualizacja III (25.03.2014 r.)

Opublikowano wyjaśnienie SIWZ dotyczące przetargu
na "Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach"

 

 

Aktualizacja II (25.03.2014 r.)

Opublikowano wyjaśnienie SIWZ dotyczące przetargu
na "Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach"

 

 

Aktualizacja I (19.03.2014 r.)

Opublikowano odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu
na "Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach"

 

 

Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach
Numer ogłoszenia: 83908 - 2014; data zamieszczenia: 12.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Stawiskach , Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785050.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części:
  • CZĘŚĆ I: ZAGOSPODAROWANIE TERENU - roboty w zakresie nawierzchni dróg, - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, - wznoszenie ogrodzeń, zgodnie z załącznikami nr 7 i nr 8 do SIWZ
  • CZĘŚĆ II: WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW dostawa i montaż urządzeń małej architektury: -kolejka z dwoma wagonami, -bujak, -zestaw plac zabaw, -huśtawka ważka, -karuzela krzyżowa, -tablica - regulamin placu zabaw, -kosze na śmieci, -ławki parkowe żeliwne, -stolik do gry w szachy, -karuzela trzmiel, zgodnie z załącznikami nr 7 i nr 8 do SIWZ Zamawiający dopuszcza dostawę artykułów równoważnych, tj. takich, które posiadają parametry nie gorsze niż parametry produktów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy w szczegółowym opisie w jakiejkolwiek części dokumentacji zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów lub urządzeń zamawiający dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniający równoważne parametry. Przez produkty równoważne zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych lub wyższych w stosunku do oryginału produkowanego przez producentów wskazanych w opisie.
 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: - Dokumentacja projektowa - załącznik nr 7 do SIWZ - Przedmiar robót - załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.10-5, 43.32.50.00-7, 45.11.12.00-0, 45.34.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest przez Wykonawcę potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. W przypadku nie spełnienia chociażby jednego warunku Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W przypadku części I zamówienia: Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji, co najmniej trzech robót budowlanych podobnych specyfiką do przedmiotu zamówienia o wartości nie niższej niż 100.000,00zł w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - załącznik Nr 5 do SIWZ. W przypadku części II zamówienia: złożenie oświadczenia - załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. W przypadku nie spełnienia chociażby jednego warunku Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Złożenie oświadczenia - załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. W przypadku nie spełnienia chociażby jednego warunku Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W przypadku części I zamówienia: Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc obowiązki kierownika budowy posiadają stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi odpowiedniej specjalności i mają doświadczenie min. 2-letnie w kierowaniu robotami budowlanymi - załącznik Nr 6 do SIWZ. W przypadku części II zamówienia: złożenie oświadczenia - załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. W przypadku nie spełnienia chociażby jednego warunku Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W przypadku części I zamówienia: Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 100.000,00 zł. W przypadku części II zamówienia: złożenie oświadczenia - załącznik Nr 2 do SIWZ. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. W przypadku nie spełnienia chociażby jednego warunku Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik Nr 1 do SIWZ,
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik Nr 2 do SIWZ,
 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp - załącznik Nr 3 do SIWZ,
 4. Zaakceptowany wzór umowy - załącznik Nr 4 do SIWZ.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Realizacja operacji pn.: Utworzenie centrum rekreacyjnego w Stawiskach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: - roboty w zakresie nawierzchni dróg, - roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, - wznoszenie ogrodzeń, zgodnie z załącznikami nr 7 i nr 8 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.10-5, 45.11.12.00-0, 45.34.20.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 05.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa i montaż urządzeń małej architektury: -kolejka z dwoma wagonami, -bujak, -zestaw plac zabaw, -huśtawka ważka, - karuzela krzyżowa, -tablica - regulamin placu zabaw, -kosze na śmieci, -ławki parkowe żeliwne, -stolik do gry w szachy, -karuzela trzmiel, zgodnie z załącznikami nr 7 i nr 8 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43.32.50.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.06.2014.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Burmistrz Stawisk
Marek Waszkiewicz

 

 

Pliki do pobrania:

Data powstania: środa, 12 mar 2014 15:31
Data opublikowania: środa, 12 mar 2014 15:57
Data edycji: środa, 19 mar 2014 14:44
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 maj 2014 15:23
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1533 razy
Ilość edycji: 3

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.