BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzięgielach

Stawiski: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzięgielach
Numer ogłoszenia: 42788 - 2014; data zamieszczenia: 06.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach , ul. Krótka 4, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 86 278 55 79.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gokis-stawiski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka kultury.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzięgielach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja świetlicy wiejskiej w Dzięgielach polegający m.in. na: rozebraniu pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych wraz z utylizacją; pokrycie dachu blachą powlekaną dachówkową; wymianie stolarki okiennej, parapetów zewnętrznych i wewnętrznych; wzmocnieniu ścian zewnętrznych i pęknięć metodą wklejania prętów stalowych w ściany; odgrzybieniu i dociepleniu ścian zewnętrznych oraz wykonaniu elewacji budynku; wymianie opraw oświetleniowych, gniazd i łączników.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ: szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, dokumentacja projektowa, przedmiar robót.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, których wartość nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego, na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.11.13.00-1, 45.42.00.00-7, 45.26.25.00-6, 45.31.12.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.05.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły /spełnia - nie spełnia/, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji, co najmniej trzech robót budowlanych podobnych specyfiką do przedmiotu zamówienia o wartości równej lub większej niż 200.000,00 zł. brutto w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - załącznik Nr 5 do SIWZ. Wykonawca złoży oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły /spełnia-nie spełnia/, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymagany przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści dołączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymieniony warunek.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły /spełnia-nie spełnia/, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymagany przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści dołączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymieniony warunek.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc obowiązki kierownika budowy posiadają stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi odpowiedniej specjalności i mają doświadczenie min. 2-letnie w kierowaniu robotami budowlanymi - załącznik Nr 6 do SIWZ. Wykonawca złoży oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły /spełnia-nie spełnia/, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymagany przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści dołączonych dokumentów i oświadczeń musi

Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc obowiązki kierownika budowy posiadają stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi odpowiedniej specjalności i mają doświadczenie min. 2-letnie w kierowaniu robotami budowlanymi - załącznik Nr 6 do SIWZ. Wykonawca złoży oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły /spełnia-nie spełnia/, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymagany przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści dołączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymieniony warunek.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 200.000,00 zł. Wykonawca złoży oświadczenie (załącznik nr 2 do SIWZ). Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły /spełnia-nie spełnia/, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymagany przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Z treści dołączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymieniony warunek.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 1. Kosztorysy uproszczone uwzględniające wszystkie koszty z dołączeniem tabeli elementów scalonych. Dokumenty te nie będą podlegały ocenie przy sprawdzaniu ofert.
 2. W przypadku wskazania w ofercie części zamówienia, które będą powierzone pod wykonawcom należy podać zakres rzeczowy i finansowy tych części zamówienia.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gokis-stawiski.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach ul. Krótka 4, 18-520 Stawiski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.03.2014 godzina 11:30, miejsce: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stawiskach ul. Krótka 4, 18-520 Stawiski.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach:
30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach PROW na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

SIWZ oraz wszystkie załączniki dostępne na stronie: gokis-stawiski.pl

 

 

Data powstania: czwartek, 6 lut 2014 15:43
Data opublikowania: czwartek, 6 lut 2014 15:47
Data przejścia do archiwum: czwartek, 8 maj 2014 15:23
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1767 razy