BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony

Stawiski, dnia 03 stycznia 2014r.

GN.6870.3.2014

BURMISTRZ STAWISK

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108, z późn. zm.) ogłasza:

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:

Działki położonej w Budach Stawiskich, oznaczonej numerem geodezyjnym 380 o pow. 0,2200 ha, rodzaj użytków –Ps IV, W-ŁIV, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028064/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski działka przeznaczona na cele rolne.

Cena wywoławcza netto: 3 500,00 zł.

Wysokość wadium wynosi 700,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia 40,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 06 marca 2014r. o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż:

Działki położonej w Budach Stawiskich, oznaczonej numerem geodezyjnym 386 o pow. 0,3700 ha, rodzaj użytków –-N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028064/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski działka przeznaczona na cele rolne.

Cena wywoławcza netto: 4 000,00 zł.

Wysokość wadium wynosi 800,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia 40,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 06 marca 2014r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

  • Okazanie dowodu wpłaty wadium,
  • W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
  • W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium należy wpłacić na rachunek nr 93876210220031609720000030 w Hexa Bank Pątnica o/Stawiski do dnia 24 lutego 2013r. (decyduje data wpływu na konto). Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 oraz opublikowane na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 03 stycznia 2014r. do dnia 06 marca 2014r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub telefonicznie tel.: 86 278 5223, 86 278 5511.

 

 

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Rutkowska
SEKRETARZ GMINY STWISKI

 

Data powstania: poniedziałek, 3 lut 2014 14:32
Data opublikowania: poniedziałek, 3 lut 2014 14:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 maj 2014 13:13
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1739 razy