BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkół podstawowych Gminy Stawiski w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Idziemy po rozwój”

Stawiski, dnia 04 listopada 2013 r.

Zamawiający:
Gmina Stawiski
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców
Nr post.: ORG.042.1.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Doposażenie szkół podstawowych Gminy Stawiski w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Idziemy po rozwój” ogłoszonego w BZP pod nr 428794-2013 w dniu 22.10.2013r.

 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

     Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuje o wyniku postępowania.

     W postępowaniu wybrano jako najkorzystniejszą ofertę złożoną na część I zadania: Ofertę nr 5 złożoną przez firmę AMTAS Adam Miński, 60-123 Poznań, ul. Albańska 20/1, wartość oferty brutto: 49.725,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia pięć zł 00/100). Natomiast na część II zadania: Ofertę nr 4 złożoną przez firmę „LEMFAX” PHU 07-420 Kadzidło, Elżbieta Lemańska, Sklep Firmowy, 18-400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 55, wartość oferty brutto: 9.901,50 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset jeden zł 50/100).

Oferty były ofertami najkorzystniejszymi – uzyskały maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium cena: 100 pkt.

Oprócz w/w, w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego zostały złożone również oferty:

  1. Oferta nr 1: Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o., 15-751 Białystok, Aleja Solidarności 15 – oferta na część II. Wartość oferty brutto: 10.769,88 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć zł 88/100). Ocena oferty: 91,94 pkt.
  2. Oferta nr 2: PHPU ZUBER Andrzej Zuber, 50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29C – oferta na część II. Wartość oferty brutto: 12.423,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta dwadzieścia trzy zł 00/100). Ocena oferty: 79,70 pkt.
  3. Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe „KOMSERWIS” Spółka z o.o., ul. Piasta 16, 15-044 Białystok – oferta na część II. Wartość oferty brutto: 10.623,42 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia trzy zł 42/100). Ocena oferty: 93,20 pkt.

 

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

 

Data powstania: poniedziałek, 4 lis 2013 16:22
Data opublikowania: poniedziałek, 4 lis 2013 16:26
Data edycji: wtorek, 5 lis 2013 09:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 19 maj 2014 15:30
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1795 razy
Ilość edycji: 1