BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ na "Doposażenie szkół podstawowych Gminy Stawiski w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne w ramach projektu Idziemy po rozwój"

Stawiski, dnia 25 października 2013 roku

Zamawiający:
GMINA STAWISKI
Plac Wolności 13/15
18-520 Stawiski

Do wszystkich Wykonawców
Nr post.: ORG.042.1.2013

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Doposażenie szkół podstawowych Gminy Stawiski w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Idziemy po rozwój” opublikowanego w BZP pod numerem 428794 - 2013 dnia 22.10.2013r.

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Doposażenie szkół podstawowych Gminy Stawiski w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne w ramach projektu „Idziemy po rozwój”:


Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści i zezwala na zaproponowanie w ofercie pomocy dydaktycznych oraz produktów równoważnych, które nie posiadają właściwych deklaracji zgodności bezpieczeństwa opartych na przeprowadzonych badaniach w laboratoriach zgodnie z:

„§5.1 punkt 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. z późniejszymi zmianami z dnia 18 października 2012 w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek producent po wykazaniu zgodności z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa sporządza deklarację zgodności WE i przechowuje ją celem okazania organowi wyspecjalizowanemu przez okres 10 lat od dnia wprowadzenia zabawki do obrotu"

§10.1, tegoż Rozporządzenia  deklaracja zgodności stanowi potwierdzenie, że zabawka spełnia wymagania określone w §8 oraz w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia.

§10.4 Rozporządzenia j/w przez sporządzenie i podpisanie deklaracji zgodności WE producent przejmuje na siebie odpowiedzialność za zgodność zabawki z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa.

Chociaż jest to pytanie retoryczne to zwracamy się z prośbą o określenie stanowiska Zamawiającego, co do oczekiwań względem bezpieczeństwa produktów równoważnych, pomocy dydaktycznych w/w postępowania.

Czy produkty równoważne, pomoce dydaktyczne muszą posiadać aktualne deklaracje zgodności, na podstawie badań technicznych, oznaczenia i instrukcje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 05.04.2011 § 5.1 punkt 6 , §10.1 i § 10.04 czy nie?

Odpowiedź: Tak. Produkty równoważne, pomoce dydaktyczne muszą spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa, posiadać aktualne deklaracje zgodności na podstawie badań technicznych, oznaczenia i instrukcje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2011 r. z późn. zm.).


Pytanie 2: Zamawiający w SIWZ w/w postepowania dopuszcza produkty równoważne. Kiedy i w jaki sposób oferent ma podać proponowane zamienniki? Czy oferent w ofercie ma przedstawić szczegółowy opis, wskazać cechy użytkowe, podać ilości składowe, jakość, zdjęcie oraz materiał wykonania produktu równoważnego?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga, aby wraz z załączonym do oferty cennikiem przedstawiony został szczegółowy opis: wskazane zostały cechy użytkowe, podane ilości składowe, jakość, zdjęcie oraz materiał wykonania produktu równoważnego.

 

Pytanie 3: Czy Zamawiający mógłby określić, jakie parametry i cechy opisanych przedmiotów zamówienia w/w postepowania, będzie brał pod uwagę oceniając równoważność produktu:

 • czy zawarte w SIWZ  m.in. minimalne część składowe pomocy będą brane pod uwagę podczas oceny równoważności?
  Odpowiedź: Tak.
 • Czy jakość materiału i jego rodzaj, z czego jest produkt wykonany wchodzi do oceny równoważności?
  Odpowiedź: Tak.
 • Czy opisane cechy użytkowe, funkcjonalne, jakościowe?
  Odpowiedź: Tak.

 

Pytanie 4: Zamawiający w Formularzu ofertowym wymienia dokumenty, które mają być załączone do oferty m.in.: Załącznik: Cennik wraz z opisem oferowanego sprzętu i pomocy dydaktycznych.

Zatem proszę o potwierdzenie czy oferent ma do oferty załączyć swój wzór załącznika cenowego zrobionego na podstawie załącznika nr 1? Jeżeli tak, bardzo prosimy o udostępnienie załącznika nr 1 w wersji edytowanej.

Odpowiedź: Tak. Zamawiający udostępnia w załączeniu załączniki nr 1 i 2 w wersji edytowalnej.

 

Pytanie 5: Po zapoznaniu się z załącznikiem nr 1 SIWZ do w/w postępowania bardzo prosimy o uściślenie i wyjaśnienie poniższych punktów, gdyż brak dodatkowych informacji nie pozwoli na zaproponowanie oferty. Bez określenia ilości elementów składowych, materiału z czego ma być wykonana pomoc czy brak wymiarów bardzo wpływa na cenę danego produktu, a co za tym idzie na kwotę całej oferty.

Pozycja nr 37
Zamawiający wymienił w opisie ,,dodatkowe elementy" - bardzo prosimy o uściślenie jakiej ilości i jakie dodatkowe elementy zamawiający miał na myśli.

Pozycja nr 56 i nr 57
Zamawiający w nazwie podaje dwa różne produkty, natomiast w opisie opisuje ten sam produkt. Prosimy o weryfikację tych pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający po weryfikacji opisów pozycji nr 37, 56 i 57 udostępnia w załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedstawia poniżej poprawne opisy w/w pozycji:

 • Opis pozycji nr 37: Pomoc dydaktyczna, która doskonali pamięć, logiczne myśle­nie i umiejętności komunikacyjne, umieszczona w poręcznej wysokiej tubie. Zawartość: ponad 30 bambusowych żetonów z nadrukiem warzywa. Każde warzywo czterokrotnie powtórzone, zielona plansza z materiału filcopodobnego. Gra zawiera dodatkowo: 4 koszyczki o średnicy żetonu, tak, aby nie mógł się przekręcić, pionki: postaci kupców i kostka.
 • Opis pozycji nr 56: Gra rozwija pamięć, zdolność kojarzenia, uczy języka angiel­skiego za pomocą skojarzeń: obraz, zapis, wymowa. Zestaw zawiera dwustronną planszę, 70 kolorowych kartoników, słowniczek z nazwami produktów spożywczych wraz z uproszczonym zapisem fonetycznym.
 • Opis pozycji nr 57: Loteryjka z nauką języka angielskiego z czterema wariantami gier. Celem gry jest przyswojenie nazw zwierząt w języku angielskim. Zestaw zawiera: 4 dwustronne plansze o wymiarach 23,5 cm x 16 cm, 48 dwustronnych tafelków o wym. 4,8 cm x 4,8 cm, instrukcja gier.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

 

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 25 paź 2013 13:54
Data opublikowania: piątek, 25 paź 2013 14:13
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 sty 2014 08:25
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1666 razy