BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na "Doposażenie szkół podstawowych Gminy Stawiski w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne w ramach projektu Idziemy po rozwój."

Doposażenie szkół podstawowych Gminy Stawiski w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne w ramach projektu Idziemy po rozwój.
Numer ogłoszenia: 428794 - 2013; data zamieszczenia: 22.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785050.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie szkół podstawowych Gminy Stawiski w sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne w ramach projektu Idziemy po rozwój.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest doposażenie 2 szkół podstawowych Gminy Stawiski w sprzęt komputerowy oraz pomoce dydaktyczne w ramach projektu pn. Idziemy po rozwój.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: CZĘŚĆ I: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych: a) dla SP Poryte - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ b) dla SP Stawiski- zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ CZĘŚĆ II: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu RTV i mebli: a) laptop - 4 szt. b) magnetofon - 3 szt. c) komplet mebli - 1 szt. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
 3. Zamawiający dopuszcza dostawę artykułów równoważnych, tj. takich, które posiadają parametry nie gorsze niż parametry produktów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w jakiejkolwiek części dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów lub urządzeń zamawiający dopuszcza dostawę produktów jakościowo równoważnych, spełniający równoważne parametry. Przez produkty równoważne zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych lub wyższych w stosunku do oryginału produkowanego przez producentów wskazanych w opisie.
 4. Wszystkie artykuły muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad, dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych, oryginalnie zapakowane. Ponadto winny spełniać wszelkie wymagania wyrobów określone prawem polskim, które mają do tego zastosowania.
 5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać własnym transportem przedmiot umowy do Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Stawiskach oraz Szkoły Podstawowej w Porytem. Koszt transportu oraz ubezpieczenia transportu ponosi Wykonawca.
 6. Produkty winny być objęte gwarancją nie krótszą niż gwarancja producenta min. 12 m-cy.
 7. Wykonawca wraz z towarem wyda Zamawiającemu karty gwarancyjne, certyfikaty, instrukcje dotyczące sposobu korzystania z rzeczy itp..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6, 30.21.31.00-6, 32.00.00.00-3, 39.16.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.11.2013.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

cennik wraz z opisem oferowanego sprzętu i pomocy dydaktycznych

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

 

31.10.2013 godzina 10:00,
miejsce: Urząd Miejski w Stawiskach,
Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski,
sekretariat.

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych: a) dla SP Poryte - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ b) dla SP Stawiski- zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.11.2013.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu RTV i mebli.

 1. Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu RTV i mebli: a) laptop - 4 szt. b) magnetofon - 3 szt. c) komplet mebli - 1 szt. - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 32.00.00.00-3, 39.16.00.00-1.
 3. Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 21.11.2013.
 4. Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

 

Data powstania: wtorek, 22 paź 2013 11:51
Data opublikowania: wtorek, 22 paź 2013 12:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 sty 2014 08:25
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2301 razy