BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg na "Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Stawiski"

Stawiski: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Stawiski
Numer ogłoszenia: 407598 - 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach , ul. Polowa 21, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 86 278 52 05, faks 86 278 51 37.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Stawiski.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dożywianie dzieci w szkołach na terenie Gminy Stawiski: Gimnazjum w Stawiskach, Szkoła Podstawowa w Stawiskach, Szkoła Filialna w Budach Stawiskich SP w Stawiskach, Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim SP w Stawiskach, Szkoła Podstawowa w Porytem, Szkoła Filialna w Dzierzbi SP w Porytem. Realizacja zamówienia polega na przygotowaniu i dostarczaniu jednodaniowych gorących posiłków dzieciom i młodzieży szkolnej do szkół w naczyniach jednorazowych, ze sztućcami jednorazowymi. Naczynia oraz sztućce muszą posiadać wymagane atesty dopuszczające ich wykorzystanie w żywieniu ludzi. Dożywianie odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej w okresie od 21 października 2013r. do 25 czerwca 2014r., z uwzględnieniem przerw w nauce (dni świąteczne, ferie zimowe, wakacje). Szacunkowa liczba dzieci objętych zamówieniem - 120. Liczba ta może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, za co zamawiający nie bierze odpowiedzialności. Liczba dzieci powinna być weryfikowana z jednodniowym wyprzedzeniem. Szacunkowa liczba dni w roku szkolnym - 170. Dzienna ilość posiłków: -Gimnazjum w Stawiskach - 20, -Szkoła Podstawowa w Stawiskach - 50, -Szkoła Filialna w Budach Stawiskich SP w Stawiskach - 10, -Szkoła Filialna w Jurcu Szlacheckim SP w Stawiskach - 10, -SP w Porytem - 20, -Szkoła Filialna w Dzierzbi SP w Porytem - 10. Kaloryczność każdego posiłku nie powinna być niższa niż 450 kcal. Posiłki muszą być sporządzone zgodnie z wymogami sztuki kulinarnej dla żywienia zbiorowego, że świeżych artykułów spożywczych, posiadających aktualne terminy ważności. Proponowane zestawy: Gorący posiłek w postaci pożywnej zupy lub II dania. Pod pojęciem pożywnej zupy należy rozumieć zupę z tzw. mięsną wkładką w postaci 40 g mięsa lub kiełbasy, podaną ze świeżym pieczywem bez ograniczenia ilościowego. Drugie danie ma być posiłkiem mięsnym/rybnym z urozmaiconymi surówkami lub gotowanymi jarzynami. Do mięsa zamiennie mogą być podawane ziemniaki, kasze, ryż lub makaron. Drugie danie mogą też stanowić pierogi, naleśniki, kopytka, makaron z sosem i krokiety. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania badań kontrolujących zawartość kaloryczną i jakość posiłków. W przypadku stwierdzenia, że posiłek nie spełnia parametrów określonych w zamówieniu Wykonawca zostanie obciążony kosztami badań. Wykonawca będzie dostarczał posiłki własnym transportem, na własny koszt, w specjalistycznych termosach, gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Wykonawca zadba o czystość termosów oraz poniesie koszty załadunku oraz rozładunku wszystkich dostaw posiłków. Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zużytych naczyń oraz odpadków. Wykonawca będzie podawał dwutygodniowy jadłospis do wiadomości dyrektorów w/w szkół oraz ustali z nimi harmonogram dostarczania posiłków..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.06.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udzialu w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie złozonego wykazu wykonanych w ciągu 3 lat licząc od dnia wszczęcia postępowania usług odpowiadających zakresem usługom stanowiącym przedmiot niniejszego postępowania (Wykonawca powinien wykazać, że wykonał co najmniej jedną usługę, polegającą na obsłudze gastronomicznej imprezy dla grupy nie mniejszej niż 120 osób oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonywane należycie; w/w dowody zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz.231), należy składać w formie zgodnej z § 7 tegoż rozporządzenia)

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie zlożonej decyzji właściwego terenowego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na przewóz posiłków specjalistycznym środkiem transportu oraz podpisanego oświadczenia dotyczącego posiadania specjalistycznych termosów zapewniających przewożenie żywności w odpowiednich warunkach sanitarnych oraz utrzymujące odpowiednią temperaturę przewożonych posiłków, którego druk znajduje sie w załączniku nr 1 do SIWZ - w formularzu ofertowym. Decyzję tę, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz.U. z 2013, poz.231), należy składać w formie zgodnej z § 7 tegoż rozporządzenia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udzialu w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

na podstawie złozonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia/nie spełnia poszczególne warunki.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.stawiski.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Polowa 21 18 - 520 Stawiski pokój nr 2.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.10.2013 godzina 12:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawiskach ul. Polowa 21 18 - 520 Stawiski pokój nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
w Stawiskach

Izabela Łoszewska

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 8 paź 2013 15:26
Data opublikowania: wtorek, 8 paź 2013 15:31
Data przejścia do archiwum: środa, 16 paź 2013 10:52
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1835 razy