BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny ograniczony

Stawiski, dnia 16 lipca 2013 r.

GN.6840.4.2013

BURMISTRZ STAWISK

     Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108, z późn. zm.) ogłasza:


PRZETARG USTNY OGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Michnach, oznaczonej numerem geodezyjnym 56/3 o pow. 0,1070 ha, rodzaj użytków – R, N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028068/6.

Przetarg ograniczony jest do właścicieli nieruchomości przyległych do działki numer 56/3.

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski. W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne.

Cena wywoławcza netto: 14 000,00 zł. 

Wysokość wadium wynosi: 2 800,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia 140,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 20 sierpnia 2013 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

  1. Przedłożenie oryginału odpisu z księgi wieczystej nieruchomości przyległej, której uczestnik przetargu jest właścicielem; odpis aktualny, nie starszy niż 3 miesiące (decyduje data wystawienia przez właściwy sąd) licząc od daty przeprowadzenia przetargu.
  2. Przedłożenie pisemnego oświadczenia, że uczestnik przetargu zapoznał się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń; 
  3. Okazanie dowodu wpłaty wadium,
  4. W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
  5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium należy wpłacić na rachunek nr 93876210220031609720000030 w Hexa Bank Pątnica o/Stawiski do dnia 13 sierpnia 2013 r. (decyduje data wpływu na konto). Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 18 lipca 2013 r. do dnia 20 sierpnia 2013 r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub telefonicznie tel.: 086 278 52 23.


BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

 

Data powstania: czwartek, 18 lip 2013 08:10
Data opublikowania: czwartek, 18 lip 2013 08:11
Data przejścia do archiwum: środa, 25 wrz 2013 13:49
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1730 razy