BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 15 lipca 2013 r.

BI. 6733.3.2013

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA STAWISK

     Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2012 r. poz.647, 951 i z 2013 r. poz. 1445)

Zawiadamia się

że w dniu 15 lipca 2013 r. została wydana dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21 A, 20-340 Lublin decyzja Burmistrza Stawisk o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr BI.6733.3.2013 na inwestycję polegającą na ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 15 KV ( po nowej trasie) oraz rozbiórka istniejącej linii napowietrznej SN 15 kV, na terenie obejmującym części działek nr geod. 151/1, 152/1, 415, 152/2, 151/2, 447, 152/3, 151/3, 155/1, 392/2 i 155/2, położonym w obrębie Poryte oraz część działki nr 134/1, położonej w obrębie Dzierzbia, gm. Stawiski.

     Strony w postępowaniu z treścią decyzji oraz dokumentacją mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach w godzinach 730 – 1545.

     Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

BURMISTRZ STAWISK
MAREK WASZKIEWICZ 

 

Data powstania: poniedziałek, 15 lip 2013 15:35
Data opublikowania: poniedziałek, 15 lip 2013 15:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 maj 2014 13:21
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2527 razy