BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o przetargu

Burmistrz Stawisk ogłasza przetarg ustny ograniczony
na sprzedaż lokalu użytkowego przeznaczonego na aptekę o powierzchni 125,1 m2 i udziału w częściach wspólnych budynku i działki nr 557/1 o powierzchni 321 m2, wynoszącego 0,4389.

Nieruchomość położona jest w Stawiskach przy Placu Wolności 3, posiada urządzoną Księgę Wieczystą nr 51787.
W przetargu mogą brać udział podmioty, które przedstawią:

  1. aktualne zaświadczenie wydane przez właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego potwierdzającego prowadzenie przez przystępującego do przetargu minimum trzech aptek ogólnodostępnych;
  2. odpis umowy spółki lub statutu w przypadku innych podmiotów;
  3. aktualny pełny wypis z KRS lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej przystępującego do przetargu;
  4. aktualne zaświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi i regulowaniem obowiązkowych składek ubezpieczeniowych;
  5. zatwierdzony bilans z rachunkiem wyników za rok 2004, a w przypadku podmiotów niesporzadzających bilansu potwierdzoną przez właściwy Urząd Skarbowy deklarację PIT za rok 2004.
  6. deklarację CIT lub PIT, potwierdzone przez właściwy Urząd Skarbowy za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym odbywa się przetarg;
  7. Aktualną informację o niekaralności z KRS;

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienia do dnia 11.07.2005 r.

Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w przetargu, lista osób uprawnionych wywieszona zostanie w lokalu Urzędu Miejskiego w Stawiskach w dniu 13.07.2005 r.

Cena wywoławcza nieruchomości – 66.000 zł.

Wadium w wysokości 10% ceny należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Stawiskach w BS Piątnica O/Stawiski numer: 51 8762 1022 0031 6097 2000 0010 na dwa dni przed przetargiem (liczy się data wpływu wadium na rachunek bankowy).

Przetarg odbędzie się w dniu 15.07.2005 r. o godzinie 1000 w Sali Konferencyjnej.

Użytkownikom nieruchomości nr 557/1 przysługuje służebność przejazdu i przejścia przez działkę nr 557/2 od ulicy Długiej.

Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu, jeżeli:

  • oferent, który wygra przetarg odstąpi od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w wyznaczonym terminie,
  • oferent nie uiści ceny nabycia w terminie 14 dni po przetargu,
  • żaden z oferentów nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej lokalu.

Wadium wpłacone przez oferentów, którzy nie wygrali przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu (przelewem na wskazany przez oferenta rachunek bankowy).
Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Data powstania: środa, 22 cze 2005 13:17
Data opublikowania: środa, 22 cze 2005 13:24
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 lip 2005 09:20
Opublikował(a): CEZARY NERKOWSKI
Zaakceptował(a): CEZARY NERKOWSKI
Artykuł był czytany: 2420 razy