BIP Gminy Stawiski

Przetarg ustny nieograniczony

Stawiski, dnia 20 maja 2013 r.

GN.6840.2.2013

BURMISTRZ STAWISK

     Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651, z późn. zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108, z późn. zm.) ogłasza:


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Stawiskach, oznaczonej numerem geodezyjnym 953/93 o pow. 0,2454 ha, rodzaj użytków – B-Ps III, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00051111/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Cena wywoławcza netto: 50 000,00 zł.

VAT 23%: 11 500,00 zł

Wysokość wadium wynosi 10 000,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia 500,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 25 czerwca 2013 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

  • Okazanie dowodu wpłaty wadium,
  • W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,
  • W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium należy wpłacić na rachunek nr 93876210220031609720000030 w Hexa Bank Pątnica o/Stawiski do dnia 14 czerwca 2013 r. (decyduje data wpływu na konto). Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15.

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 23 maja 2013 r. do dnia 25 czerwca 2013 r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 7 lub telefonicznie tel.: 086 278 52 23.

 

BURMISTRZ STAWISK
Marek Waszkiewicz

 

 

Data powstania: czwartek, 23 maj 2013 15:29
Data opublikowania: czwartek, 23 maj 2013 15:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 lip 2013 08:54
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1479 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.