BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie Burmistrza Stawisk - konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach

Stawiski, dnia 20 maja 2013 r.

VB.2111.1.2013

 

Burmistrz Stawisk

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184 poz. 1436 ze zm.).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju  Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach;

 2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

 3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;

 4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;

 5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 6) zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z dnia 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);

 10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3 a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.);

 11) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

 12) oryginału lub poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z dnia 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm. w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Na żądanie organu prowadzącego, podczas postępowania konkursowego, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w pkt: 2, 4, 5,11 i 12.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Stawiskach”, w terminie do dnia 05 czerwca 2013r., w godzinach pracy Urzędu, na adres:


Urząd Miejski w Stawiskach

ul. Plac Wolności 13/15

18 – 520 Stawiski


5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Stawisk.

6. O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

 

 

Data powstania: poniedziałek, 20 maj 2013 08:09
Data opublikowania: poniedziałek, 20 maj 2013 08:11
Data przejścia do archiwum: czwartek, 29 maj 2014 13:18
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2807 razy