BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki konsultacji przeprowadzanych w sprawie projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski

Stawiski, dnia 27 grudnia 2012r.

OŚR.062.1.2012

 

WYNIKI KONSULTACJI

przeprowadzanych w sprawie projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku
 na terenie Gminy Stawiski

1. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski, przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Gminy Stawiski był projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stawiski

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach:

Mieszkańcy Gminy Stawiski.

3. Termin konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 23 listopada 2012r. do dnia 03 grudnia 2012r.

4. Teren objęty konsultacjami:

GMINA STAWISKI

5. Forma konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono w formie ankiety poprzez udostępnienie ankiety konsultacyjnej w BIP Gminy Stawiski.

Ankiety można było wysyłać drogą elektroniczną bądź korespondencyjną na adres Urzędu.

Do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wpłynęła 1 ankieta – Wspólnoty Mieszkaniowej Strażacka 5 w Stawiskach.

Wniosek dotyczył zmiany w zapisach projektu Regulaminu, tj. zapisów: 

§1 ust. 2; §4 ust. 2 i ust. 7; §6 ust. 8; §13 pkt 1, 2 i 3; §17 ust. 4; §18; §27 i § 30 ust. 1.

6. Wynik konsultacji:

Wniosek został uwzględniony częściowo, zapisy w przedmiotowym regulaminie otrzymały brzmienie:

1) §1 pkt 2: Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości.

2) §4 ust. 2: Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oczyszczania ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników bezpośrednio położonych wzdłuż nieruchomości oraz części nieruchomości służących do użytku publicznego, a w przypadku gołoledzi usuwania śliskości.

3) §4 ust. 7: Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów jedynie w przeznaczonych do tego pojemnikach (w tym kompostownikach) oraz systematycznego koszenia trawy i chwastów.

4) §1 pkt 11: odpady komunalne drobne – należy przez to rozumieć odpady komunalne pozostałe po segregacji „u źródła”.

5) §27: Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do przeprowadzania w miarę potrzeb, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych może być realizowany w miarę potrzeb.

 

BURMISTRZ STAWISK

MAREK WASZKIEWICZ

 

Data powstania: czwartek, 27 gru 2012 12:51
Data opublikowania: czwartek, 27 gru 2012 12:53
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2013 10:11
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2212 razy