BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki konsultacji w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Stawiski, dnia 07 grudnia 2012 roku

ORG.062.1.2012

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Burmistrz Stawisk w dniach: 13 - 20 listopada 2012 r. przeprowadził konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.

Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nr XVII/82/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 04 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Stawiski.

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnych opinii do projektu Programu, które można było przekazać na formularzu konsultacji:

  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat-umstawiski@stawiski.pl (formularz jako zeskanowany dokument z czytelnym podpisem),
  • na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski,
  • osobiście w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski,

w terminie do dnia 20 listopada 2012 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu oraz formularzem zgłaszania uwag zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.stawiski.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach. W wyznaczonym terminie nie wpłynęło żadnych uwag.

Burmistrz Stawisk

Marek WaszkiewiczData powstania: poniedziałek, 10 gru 2012 14:24
Data opublikowania: czwartek, 13 gru 2012 08:16
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2013 10:09
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2082 razy