BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 23 listopada 2012 r.

 

BI.6733.3.2012

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

 

     Zgodnie z art. 49 i w związku z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 r.,poz. 647) Burmistrz Stawisk

 

Zawiadamia

że w dniu 21 listopada 2012 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Transprojekt Gdański Sp.z o.o, ul. Partyzantów 72 A,80-254 Gdańsk w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację inwestycji polegającej na budowie zjazdów indywidualnych do działek nr. geod. 938/44,938/41,938/35,938/32,938/29 i 938/26 z drogi krajowej nr 61 na odcinku od km 179+393.80 do km 179+815.35 na terenie obejmującym działkę nr geod. 944/3 (droga krajowa) położonym w Stawiskach.

     Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 7;30-15;45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

     Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek WaszkiewiczData powstania: piątek, 23 lis 2012 13:04
Data opublikowania: piątek, 23 lis 2012 13:04
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2013 10:08
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2216 razy