BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki konsultacji przeprowadzanych w sprawie podziału Gminy Stawiski na okręgi wyborcze

WYNIKI KONSULTACJI

przeprowadzanych w sprawie podziału Gminy STAWISKI na okręgi wyborcze 

1. Przedmiot konsultacji:

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach Nr XXVII/128/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stawiski oraz Zarządzenia Nr 56.2012 Burmistrza Stawisk z dnia 03 października 2012r., przedmiotem konsultacji z mieszkańcami Gminy STAWISKI był projekt uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze.

2. Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach:

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach byli mieszkańcy Gminy STAWISKI.

3. Termin konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono w terminie od dnia 04.10.2012r. do 11.10.2012r.

4. Teren objęty konsultacjami:

GMINA STAWISKI.

5. Forma konsultacji:

Konsultacje przeprowadzono w formie:

  • badań ankietowych poprzez udostępnienie ankiety konsultacyjnej w BIP-ie Urzędu Miejskiego w Stawiskach,
  • ankiety można było wysyłać drogą elektroniczną bądź korespondencyjną na adres Urzędu. 

Treść ankiety stanowiła załącznik do zarządzenia Burmistrza Stawisk Nr 56.2012 z dnia 03 października 2012r.

6. Do Urzędu Miejskiego w Stawiskach wpłynęła 1 ankieta – Spółdzielni Mieszkaniowej w Stawiskach ul. Sadowa 14.

Wniosek dotyczył przeniesienia ul. 550 – lecia Stawisk z okręgu wyborczego nr 2 do okręgu wyborczego nr 4 w miejsce ul. Polowej.

 Ustosunkowując się do uwag podmiotu w sprawie nieuwzględnienia opinii i uwag w procesie konsultacji należy zauważyć, że w konsultacjach mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miasta, co wynika wprost z Uchwały Rady Miejskiej w Stawiskach Nr XXVII/128/2012 z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stawiski, jednakże Mieszkańcy Polowej nie wnioskowali o zmianę w projekcie uchwały tj. przeniesienie ich z okręgu Nr 4 do okręgu nr 2.

Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie tworzenia okręgów wyborczych: „…przepisy Kodeksu wyborczego dotyczące zasad dokonywania podziału gminy na okręgi wyborcze nie wymieniają więzi społecznych łączących mieszkańców jako czynnika, który ma być brany pod uwagę przy dokonywaniu podziału. Z uwagi na powyższe więzi społeczne, wspólna szkoła, czy parafia nie mogą być argumentem pozwalającym na odstępstwo od wskazanej wyżej zasady”.

7. Wynik konsultacji:

wniosek nie został uwzględniony.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 9 lis 2012 15:40
Data opublikowania: piątek, 9 lis 2012 15:45
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2013 10:07
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2155 razy