BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 08 listopada 2012r.

 OŚR.6220.6.2012

 OBWIESZCZENIE 

ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA 

     Na podstawie art. 10 § 1, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) i art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk zawiadamia strony postępowania, że pismem z dnia 19.10.2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Wydział Spraw Terenowych w Łomży i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie o uzgodnienia i opinie, dotyczące warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia, w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

 ,,Budowa Farmy Wiatrowej Stawiski” 

Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji przez SPV 18, Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa na terenie Gminy Stawiski w sołectwach: Cedry, Rogale, Romany, Rostki, Sokoły, Stawiski.

Z dokumentacją dotyczącą sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, po kój nr 13, w godzinach 7.30 -15.45.

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zastosowano przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowiący, że strony mogą być zawiadamiane o czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji.

 

 

 

Burmistrz Stawisk 

Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 9 lis 2012 09:24
Data opublikowania: piątek, 9 lis 2012 09:24
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2013 10:05
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2327 razy