BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Stawiski, dnia 26 października 2012r.

GN 6840.2.2012

Burmistrz Stawisk

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA

 

Lp

Nieruchomość z oznaczeniem KW

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości – nr działki

Pow. nieruchomości

Położenie miejscowość

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

Cena sprzedaży

/PLN/

Sposób zapłaty

uwagi

 

1.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1.        

LM1L/00051428/8

819/8

1,6043ha

Stawiski,
ul. Łomżyńska

nieruchomość gruntowa zabudowana

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

nieruchomość  leży na terenach produkcyjno - usługowych

Przeniesienie własności na podstawie

art. 231 §1 kc

65 000,00 netto

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1.      przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

2.      jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jest jej spadkobiercą i złoży udokumentowany wniosek w terminie do  10 grudnia 2012r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

Dodatkowe informacja można uzyskać w p. nr 8 Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub telefonicznie nr 086 278 52 23.

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 29 paź 2012 13:52
Data opublikowania: poniedziałek, 29 paź 2012 13:54
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2013 10:03
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2415 razy