BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie - Budowa Farmy Wiatrowej Stawiski

Stawiski, dnia 12 października 2012r.

OŚR. 6220.6.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 97 § 2 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Stawisk zawiadamia strony postępowania, że dnia 12 października 2012r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.6.2012r. o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n. ,,Budowa Farmy Wiatrowej Stawiski” planowanego do realizacji na terenie sołectw Cedry, Rogale, Romany, Rostki, Sokoły, Stawiski w gminie Stawiski prowadzonego na wniosek SPV 18 Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa.

Z treścią postanowienia strony mogą zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, p. nr 13 w godzinach 7.30-15.45. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl oraz w miejscu planowanej inwestycji.

Na powyższe postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 15 paź 2012 13:36
Data opublikowania: poniedziałek, 15 paź 2012 13:38
Data przejścia do archiwum: środa, 29 maj 2013 10:02
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2669 razy