BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 01października 2012 r

 

 

BI. 6733.1.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

 

 

            W związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2003r nr.80 poz. 717 z późn. zm)

 

Zawiadamia się

 

że w dniu 14 września 2012 r została wydana dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A,20-340 Lublin decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr BI.6733.2.2012 na inwestycję polegającą na przebudowie (modernizacja) elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN 15 kV (po nowej trasie) o długości ok. 989 m, na terenie obejmującym części działek nr 151/1, 152/1, 415, 152/2, 151/2, 447, 152/3, 151/3, 155/1, 392/2, 155/2, położonym w obrębie Poryte oraz część działki nr 134/1, położonej w obrębie Dzierzbia gm. Stawiski.

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15,18-520 Stawiski pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu od 7:30 – 15:30.

            Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

            Zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z upoważnienia Burmistrza

Agnieszka Rutkowska

Sekretarz Gminy Stawiski

Data powstania: wtorek, 2 paź 2012 12:04
Data opublikowania: wtorek, 2 paź 2012 12:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2012 09:33
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2246 razy