BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na budowę wodociągu relacji Poryte - Budziski

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

NA BUDOWĘ WODOCIĄGU RELACJI PORYTE-BUDZISKI

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 320406 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski, woj. podlaskie, tel. 086 2785050, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa wodociągu relacji Poryte-Budziski.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa wodociągu relacji Poryte-Budziski z rur PCV o średnicach 160 mm,110 mm i rur polietylenowych o średnicach 50 mm i 40 mm o łącznej długości 4,45 km.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.09.2012.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·                  Przedsiębiorstwo Robót Inwestycyjnych BUDOKAN Łosiewicz i wspólnicy, Spółka Jawna., Grajewo, 18-203 Grajewo, kraj/woj. podlaskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 394022,03 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·                  Cena wybranej oferty: 249184,56

·                  Oferta z najniższą ceną: 249184,56 / Oferta z najwyższą ceną: 392868,11

·                  Waluta: PLN.

Data powstania: środa, 26 wrz 2012 15:10
Data opublikowania: środa, 26 wrz 2012 15:12
Data edycji: czwartek, 27 wrz 2012 14:08
Data przejścia do archiwum: środa, 13 lis 2013 12:23
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1644 razy
Ilość edycji: 1