BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Stawisk

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski- linia 400kV Łomża-Ełk

 

            Na podstawie art.11 pkt.10 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r, Nr 80,poz.717z póź. zm.)

Zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski w zakresie  przebiegu trasy linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Łomża – Ełk na terenie gminy Stawiski od dnia 07 sierpnia 2012r do 03 września 2012r w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, Plac Wolności 13/15, pok. nr 13 w godzinach od 7;30 do 15;30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium odbędzie się w dniu 03 września 2012r o godz.10;00 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach (sala konferencyjna),Plac Wolności 13/15.

Zgodnie z art.11 pkt 11 ustawy , osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Stawisk,18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15,pok.nr.10  z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 września 2012r.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 30 lip 2012 07:40
Data opublikowania: poniedziałek, 30 lip 2012 07:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2012 09:38
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2636 razy