BIP Gminy Stawiski

Przetarg nieograniczony

BURMISTRZ STAWISK

Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

ogłasza przetarg na wykonanie dokumnetacji technicznej wielobranżowej na środowiskową halę sportową z boiskami w Stawiskach ul. Polowa 12 i Polowa 21. 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia na wykonanie kompletnej dokumnetacji technicznej wielobranżowej na środowiskową halę sportową i boiska sportowe w Stawiskach ul. Polowa 12 Polowa 21 mozna uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach Plac Wolności 13/15 w pokoju nr 13 w godzinach 730 - 1545 bądź za zaliczeniem pocztowym po uprzednim złożeniu zapotrzebowania.


 2. Cena SIWZ - 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych).


 3. Zakres zamówienia:

  • wtórniki geodezyjne w zakresie niezbędnym do zaprojektowania zadania,


  • projekt badań geologicznych,


  • kompletna dokumentacja techniczna oddzielnie na: środowiskową halę sportową i poszczególne boiska,


  • dokumentacje branżowe,


  • przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie oddzialnie na poszczególne elementy,


  • studium wykonalności nwestycji>


  • materiały do wydania decyzji lokalizacji celu publicznego


  • wszelkie uzgodnienia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę przez zamawiającego


 4. Składania ofert częściowych nie przewiduje się.


 5. Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.


 6. Termin wykonania zamównienia - 30 czerwiec 2005 r.


 7. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 i 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.


 8. Nie przewiduje się wadium.


 9. Kryterium oceny oferty: cena - 100%


 10. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, 18 - 520 Stawiski Plac Wolności 13/15, pok. 13 w terminie do dnia 17 marca 2005 r. do godziny 1000.


 11. Termin związania ofertą 30 dni od daty upływu terminu składania ofert tj. od 17 marca 2005 r.


Data powstania: wtorek, 1 mar 2005 14:34
Data opublikowania: wtorek, 1 mar 2005 15:50
Data przejścia do archiwum: środa, 23 mar 2005 12:33
Opublikował(a): Agnieszka Rutkowska
Zaakceptował(a): Agnieszka Rutkowska
Artykuł był czytany: 2493 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.