BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony

Stawiski, dnia 7 maja 2012r.

GN.6870.30.2012

BURMISTRZ STAWISK

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) ogłasza

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej położonej w Mieczkch Sucholaszczkach, oznaczonej numerem geodezyjnym 6/1 o pow. 0,4900ha, rodzaj użytków – Bi, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00026739/7. Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne.

 

Cena wywoławcza netto: 87 000,00 zł

VAT: 20 010,00 zł

Cena wywoławcza brutto: 107 010,00 zł

Wysokość wadium wynosi: 17 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 870,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 15 czerwca 2012r. o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki zabudowanej położonej w Stawiskach, oznaczonej numerem geodezyjnym 953/1 o pow. 0,3967ha, rodzaj użytków – B-PsIII, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00051111/3. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowej jednorodzinne.

 

Cena wywoławcza netto: 80 000,00 zł

VAT: 18 400,00 zł

Cena wywoławcza brutto: 98 400,00 zł

Wysokość wadium wynosi: 16 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 800,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 15 czerwca  2012 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

-        Okazanie dowodu wpłaty wadium,

-        W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

-        W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek nr 93876210220031609720000030 w Hexa Bank Spółdzielczy o/Stawiski do dnia 6 czerwca 2012r. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wskazania  nieruchomości.

Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15.

 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 8 maja 2012r. do dnia  15 czerwca 2012r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub telefonicznie tel.: 86 278 5223 lub 86 278 5511.

 

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 7 maj 2012 14:28
Data opublikowania: poniedziałek, 7 maj 2012 15:52
Data przejścia do archiwum: wtorek, 17 lip 2012 14:20
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1870 razy