BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Stawiski, dnia 04 kwietnia 2012r.

 

OŚR. 6220.1.2012

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)  Burmistrz Stawisk zawiadamia że dnia 02 kwietnia 2012r. została wydana decyzja Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.1.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych z jednym podziemnym zbiornikiem o pojemności 60m3 na paliwa płynne, dwoma zbiornikami naziemnymi na gaz propan-butan (do tankowania pojazdów) po 4,850m3 każdy, wiatą nad dwoma dystrybutorami wielopaliwowymi i jednym gazowym oraz budynkiem obsługi wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr geodezyjny 35 we wsi Kuczyny, obręb ewidencyjny Kuczyny.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30-15.45.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie www.bip.stawiski.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

 

Z up. Burmistrza

Agnieszka Rutkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

Data powstania: środa, 4 kwi 2012 08:35
Data opublikowania: środa, 4 kwi 2012 08:40
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2012 09:29
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2501 razy