BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 29 marca 2012 r

 

 

BI. 6733.1.2012

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

 

 

W związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2003r nr.80 poz. 717 z późn. zm)

 

Zawiadamia się

 

że w dniu 29 marca 2012 r została wydana dla PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A,20-340 Lublin decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr BI.6733.1.2012 na inwestycję polegającą na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN-0,4 kV wraz z przyłączem kablowym na terenie obejmującym części działek nr 889 i 891/95, położonym w m. Stawiskach.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, Plac Wolności 13/15,18-520 Stawiski pok. Nr 13 w godzinach pracy Urzędu od 7:30 – 15:30.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art.49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 29 mar 2012 12:56
Data opublikowania: czwartek, 29 mar 2012 12:57
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 lis 2012 09:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2641 razy