BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Stawisk

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski

Na podstawie art.11 pkt.1 ustawy  z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r, Nr 80,poz.717z póź. zm.)

Zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Miejską w Stawiskach Uchwały nr XXIII/111/12 z dnia 27 lutego 2012r w sprawie przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Stawiski w zakresie przeanalizowania wariantów przebiegu dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji  Ełk – Łomża będącej inwestycją celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym i wyznaczeniu przebiegu wariantu optymalnego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do studium  na piśmie w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ,18-520 Stawiski, Plac Wolności 13/15 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot  wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Z up. Burmistrza Stawisk

Agnieszka Rutkowska

Zastępca Burmistrza

Data powstania: poniedziałek, 12 mar 2012 08:20
Data opublikowania: poniedziałek, 12 mar 2012 08:20
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 maj 2012 15:57
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2300 razy