BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 05 marca 2012 r.

 

BI.6733.1.2012

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA STAWISK

Zgodnie z art. 49 i w związku  z art. 61 § 1 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80,poz. 717 z późn. zm.) Burmistrz Stawisk

Zawiadamia

że w dniu 29 lutego 2012r zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizację inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0,4kV wraz ze złączem kablowym na terenie miasta Stawiski obejmującej części działek nr 889,891/95.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 7:30-15:45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

Zgodnie z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. BURMISTRZA

Agnieszka Rutkowska

Zastępca Burmistrza

Data powstania: poniedziałek, 5 mar 2012 13:03
Data opublikowania: poniedziałek, 5 mar 2012 13:05
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 maj 2012 15:57
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2322 razy