BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

Stawiski, dnia 17 luty 2012r.

 

OŚR. 6220.7.2011

 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami)  Burmistrz Stawisk zawiadamia że dnia 13 lutego 2012r. została wydana decyzja Burmistrza Stawisk Nr OŚR.6220.7.2011 o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku gospodarczego o część inwentarską – oborę do 30 DJP (całkowita obsada zwierząt w gospodarstwie po rozbudowie do 50 DJP) na działce nr geod. 99/1 położonej w miejscowości Skroda Mała , gmina Stawiski.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu, tj. 7.30-15.45.

Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane na stronie www.bip.stawiski.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15.

 

 

Z up. Burmistrza

Agnieszka Rutkowska

ZASTĘPCA BURMISTRZA

 

Data powstania: czwartek, 23 lut 2012 15:33
Data opublikowania: czwartek, 23 lut 2012 15:34
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 maj 2012 15:56
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2461 razy