BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Postanowienie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dnia 21 grudnia 2011r.

OŚR. 6220.5.2011

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) w postępowaniu prowadzonym na wniosek Spółdzielni Usług Rolniczych w Stawiskach, ul. Łomżyńska 43, 18-520 Stawiski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu punktu zbierania złomu i metali kolorowych na działce nr geod. 819/1, obręb miasto Stawiski :

 

postanawiam

 

odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu punktu zbierania złomu i metali kolorowych na działce nr geod. 819/1 – obręb miasto Stawiski,

 

UZASADNIENIE

 

Wnioskiem z dnia 18 listopada 2011r. Spółdzielnia Usług Rolniczych w Stawiskach, ul. Łomżyńska 43 wystąpiła z wnioskiem do Burmistrza Stawisk o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu punktu zbierania złomu i metali kolorowych na działce nr geod. 819/1 – obręb miasto Stawiski,

Przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) jest zaliczane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagane sporządzenie raportu.

Organ prowadzący postępowanie administracyjne, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zasięgnął wymaganej w procedurze postępowania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku, postanowieniem
Nr WST II.4240.138.2011.MD z dnia 05 grudnia 2011r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W trakcie funkcjonowania inwestycji nie przewiduje się jakichkolwiek zorganizowanych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza, wystąpi jedynie emisja o charakterze niezorganizowanym spowodowana pracami demontażowymi odpadów oraz ruchem kołowym. Wody opadowe i roztopowe zagospodarowane będą w granicach działki i odprowadzane będą na własne tereny zieleni. Zasięg oddziaływania inwestycji w zakresie emisji hałasu i spalin będzie miał charakter lokalny, ograniczy się do terenu realizacji inwestycji. Z uwagi na zakres inwestycji nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań, natomiast wykorzystanie  zasobów naturalnych, ryzyko emisji, występowania innych uciążliwości czy wystąpienia poważnej awarii będzie znikome.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie w opinii nr 48/HŚr/NZ/11 z dnia 16 grudnia 2011r.  nie stwierdza obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wymienionego wyżej przedsięwzięcia.

W ocenie organu sanitarnego przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na zdrowie i życie ludzkie.

Burmistrz Stawisk po przeanalizowaniu ,,Karty informacyjnej przedsięwzięcia’’ oraz opinii organów opiniujących w tej sprawie stwierdza, że nie zachodzi potrzeba  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Z analizy dokumentacji wynika, że planowane przedsięwzięcie będzie polegało na utworzeniu punku zbierania złomu i metali kolorowych na działce o nr geod 819/1 położonej na terenie miasta Stawiski. Działka zajmuje 1,77 ha i w całości przeznaczona była pod działalność gospodarczą. Inwestor planuje przystosować istniejące na placu boksy o powierzchni ok. 490 m2 do zbierania metali żelaznych i nieżelaznych, natomiast do zbierania metali kolorowych planuje się przystosowanie pomieszczeń w części budynku gospodarczego, murowanego na powierzchni 174 m2. Boksy wykonane są ze słupów betonowych, między które wpuszczone zostały płyty betonowe, podłoże boksów jest wybetonowane.

Budynek przeznaczony pod inwestycję to budynek murowany. Adaptacja istniejących pomieszczeń budynku polegała będzie na przystosowaniu do prowadzenia planowanej działalności poprzez urządzenie pomieszczenia administracyjnego oraz pomieszczenia zaplecza do magazynowania posegregowanych metali. W celu adaptacji pomieszczeń nie planuje się żadnych prac budowlanych, adaptacja będzie polegała na wymianie drzwi na bardziej szczelne i solidniejsze w istniejących otworach drzwiowych, ustawieniu odpowiednich pojemników na zbierane metale oraz urządzeniu pomieszczenia biurowego i sanitarnego.

Obecnie na działce znajdują się następujące budynki:

-   murowany budynek biurowy, o pow. zabudowy 455 m2,

-   murowany budynek hydroforni , o pow. zabudowy 108 m2,

-   murowany budynek portierni , o pow. zabudowy 16 m2,

-   murowany budynek nieistniejącej stacji paliw, o pow. zabudowy 19 m2,

-   murowany budynek stanowiący obecnie magazyn na maszyny o pow. zabudowy 225 m2,

-   murowany budynek magazynowy, o pow. zabudowy 225 m2,

-   murowany budynek stanowiący halę główną warsztatu o pow. zabudowy
225 m2,

-   murowany budynek stanowiący halę pomocniczą warsztatu – zaplecze   techniczne  o pow. zabudowy 403 m2,

-   murowany  budynek handlowo-usługowy, o pow. zabudowy 225 m2,

-   murowany budynek stanowiący poprzednio pomieszczenie kotłowni z zapleczem socjalnym, obecnie nieużytkowany, przeznaczony pod przedmiotowe przedsięwzięcie, czyli skup złomu i metali kolorowych  o pow. zabudowy 174 m2,

-   murowany budynek magazynowy o pow. zabudowy 15 m2,

-   murowany budynek stanowiący komin, który jest nieużytkowany po zlikwidowanej kotłowni  o pow. zabudowy 21 m2,

-   murowany budynek magazynowy o pow. zabudowy 16 m2,

-   murowany budynek magazynowy o pow. zabudowy 588 m2.

Działka posiada ogrodzenie z siatki metalowej wraz z wjazdem z drogi krajowej nr 61 o nawierzchni bitumicznej. Na działkę doprowadzona jest woda z wodociągu miejskiego, energia elektryczna z istniejącej sieci, działka jest również zaopatrzona w miejską sieć kanalizacyjną. Na działce znajduje się własny układ komunikacji wewnętrznej – utwardzone trylinką drogi wewnętrzne i dojścia piesze. Zabudowa działki zajmuje 3727 m2, natomiast tereny zielone stanowią 25 % powierzchni działki. Są to przede wszystkim nieurządzone trawniki, które porośnięte są pospolitymi gatunkami traw oraz chwastami. Zieleń wysoka to około 38 drzew rosnących przy ogrodzeniu działki od strony północno-wschodniej. Inwestycja będzie realizowana na terenach usługowych, w obrębie zajmowanej przez inwestora nieruchomości – zabudowy usługowej o niskiej wartości przyrodniczej. Przedsięwzięcie jest zgodne z charakterem zainwestowania sąsiednich nieruchomości i nie zakłóca krajobrazu okolicy. Teren, na którym planowana jest inwestycja od ponad 30 lat zajmowała i zajmuje Spółdzielnia Usług Rolniczych w Stawiskach. W pomieszczeniach mieściły się: warsztat naprawy sprzętu rolniczego, warsztat produkcyjny części rolniczych, garaże na kombajny i ciągniki, magazyny części zamiennych, spawalnia, kuźnia, budynek biurowy, i inne magazyny i pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania Spółdzielni. Boksy wykorzystywane były do magazynowania węgla, koksu i innych materiałów. Pomieszczenia Spółdzielni wynajmowane są przez innych przedsiębiorców i wykorzystywane w celu prowadzenie rożnych działalności gospodarczych. Znajduje się tu miedzy innymi warsztat mechaniki pojazdowej, komis maszyn rolniczych, pomieszczenia magazynowe, firma handlująca materiałami budowlanymi, hutniczymi, węglem i innymi materiałami służącymi do produkcji rolnej.

Najbliższa zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości 45 m od planowanego przedsięwzięcia od strony północno-zachodniej. Od strony zachodniej działka graniczy z drogą krajową nr 61 Warszawa – Łomża – Augustów. Od północnego-wschodu oraz wschodu teren otoczony jest przez niezabudowane grunty rolne. Od południa teren sąsiaduje z działką nr 226/1, 823/1, 824/1 i 826/1, które stanowią z działką 819/1 kompleks usługowy wykorzystywany również przez Spółdzielnię Usług Rolniczych w Stawiskach

Pod inwestycję będzie wykorzystany:

-  budynek gospodarczy, murowany o powierzchni 174 m2,

-  istniejące na placu boksy o powierzchni ok. 490 m2.

Technologia zakładu będzie oparta na skupie odpadów i przygotowaniu ich do dalszej odsprzedaży. Surowce dostarczone do punktu podlegać będą w pierwszej kolejności ważeniu, a następnie sortowaniu w zależności od rodzaju oraz w niektórych przypadkach demontażowi w celu rozwarstwienia na poszczególne elementy i rodzaje. Obróbka odpadów będzie odbywała się przy pomocy narzędzi ręcznych typu nożyce, wiertarka, szlifierka, palnik tlenowo-gazowy, itp. Odpady będą zbierane selektywnie na terenie zakładu. Metale kolorowe zbierane będą do odpowiednich pojemników ustawionych w pomieszczeniu gospodarczym lub w workach typu bag. Pozostałe metale zbierane będą do istniejących betonowych boksów. Boksy posiadają szczelne wybetonowane podłoże. Magazynowanie odpadów będzie odbywać się czasowo tylko do momentu uzbierania odpowiedniej partii do transportu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, odpady będą przygotowywane poprzez cięcie odpowiednimi narzędziami w budynku gospodarczym. Po napełnieniu worków, pojemników i boksów, odpady będą, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym, przekazywane do zagospodarowania uprawnionym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia bądź pozwolenia. Każdorazowo przed przekazaniem takiej firmie odpadów będzie sprawdzane, czy firma posiada stosowne decyzje do gospodarowania odpadami.

Inwestor przewidział różne warianty przedsięwzięcia:

W 1 wariancie zerowym nie podejmuje się działalności związanej ze zbieraniem metali, czyli pozostawienie istniejącej zabudowy bez zmian, w obecnym stanie. Realizacja tego wariantu wiąże się z zachowaniem obecnie istniejącego sposobu wykorzystania terenu oraz stanu przyrodniczych elementów środowiska. Wariant ten jest najkorzystniejszy z punktu oddziaływania na środowisko, ponieważ pozostawia je w stanie istniejącym. Jest to wariant, który nie generuje żadnych oddziaływań na środowisko, lecz jest niekorzystny z punktu widzenia inwestora, gdyż nie pozwala na rozszerzenie prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie, bez szans dalszego rozwoju. W przypadku zastosowania tego wariantu, inwestor rezygnuje z przedsięwzięcia.
W 2 wariancie wzięto pod uwagę inną lokalizację przedsięwzięcia. Zlokalizowanie przedsięwzięcia na innym niezainwestowanym terenie wpłynęłoby na konieczność wyłączenia innego terenu z powierzchni biologicznie czynnej, a także wiązałoby się z wykonywaniem prac budowlanych, wykonaniem infrastruktury technicznej, które zmieniłyby krajobraz i zagospodarowanie terenu.

Inna lokalizacja zamierzenia inwestycyjnego skutkowałaby zwiększeniem kosztów inwestycji. Jest to więc wariant równoznaczny z rezygnacją z zamierzenia inwestycyjnego.

Wariant 3 to zorganizowanie punktu zbierania złomu i metali kolorowych przez Spółdzielnię Usług Rolniczych na działce o nr geod. 819/1 – obręb miasto Stawiski.

Wybrany wariant z urządzeniem skupu złomu i metali kolorowych jest korzystny dla inwestora, ponadto nie wpłynie znacząco na środowisko naturalne. W tym wariancie wykorzystuje się już istniejącą infrastrukturę – budynki gospodarcze, betonowe boksy, drogi dojazdowe, ciągi piesze, plac manewrowy – pod planowane przedsięwzięcie. Teren jest już przekształcony i ma charakter usługowy, w związku z tym nie zmieni swojego przeznaczenia. Ponadto inwestycja została zlokalizowana na działce, na której znajduje się już odpowiednia infrastruktura techniczna typu: przyłącze energetyczne, kanalizacja sanitarna, wodociąg, co wpływa również na obniżenie kosztów inwestycji.

Eksploatacja inwestycji nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz miała niekorzystnego wpływu na zdrowie ludzi, ponieważ w trakcie prowadzenia prac adaptacyjnych obiektu i eksploatacji przewidziano zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko. Gospodarowanie odpadami w zakresie wynikającym z przedmiotowego przedsięwzięcia odbywało się będzie w części w budynku, w specjalnych pojemnikach lub workach typu bag, a w części w przystosowanych betonowych boksach. W związku z tym powierzchnia ziemi i wody podziemne nie będą narażone na zanieczyszczenia.  Ścieki bytowe będą kierowane do kanalizacji sanitarnej, a następnie do miejskiej oczyszczalni ścieków w Stawiskach, w związku z czym nastąpi ich oczyszczenie do poziomów wymaganych prawem. Działalność związana z obróbką odpadowych metali będzie prowadzona wewnątrz obiektu zamkniętego, co zapewni tłumienie dźwięku i tym samym zabezpieczy przed emisją hałasu do środowiska. Ponadto, rozwarstwienie złomu na poszczególne elementy wykonywane będzie wyłącznie przy użyciu narzędzi ręcznych typu wiertarka czy szlifierka, palnik, a w związku z tym, że będzie miało miejsce tylko w niektórych przypadkach, przez co klimat akustyczny otoczenia nie będzie zakłócony. W związku z tym wszelkie formy oddziaływania inwestycji na środowisko na etapie eksploatacji zamkną się w granicach działki. Ponadto charakter inwestycji pośrednio przyczyni się do zmniejszenia oddziaływania człowieka na środowisko, poprzez zmniejszenie wydobycia nowych surowców. Zebrane metale będą kierowane do recyklingu jako surowce wtórne, co globalnie wpłynie na oszczędność energii i surowców naturalnych. Inwestor planuje urządzenie (odtworzenie) i zagospodarowanie terenów zielonych położonych przy boksach i budynku, w którym będzie znajdować się punkt zbierania złomu i metali kolorowych.

Zapotrzebowanie w wodę na potrzeby inwestycji (potrzeby socjalno-bytowe) odbywać się będzie z sieci miejskiej i wynosić około 5m3/miesiąc.

Na terenie zakładu nie będą powstawały ścieki technologiczne. Ścieki bytowe będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, a następnie kierowane do miejskiej oczyszczalni ścieków. Ilość ścieków bytowych będzie zbliżona do ilości pobieranej wody – około 5m3/miesiąc. Wody opadowe i roztopowe zagospodarowane będą w granicach działki i odprowadzane będą na własne tereny zielone. Na terenie przedsięwzięcia nie przewiduje się jakichkolwiek zorganizowanych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza. Do ogrzewania pomieszczenia biurowego wykorzystywany będzie grzejnik elektryczny. W trakcie funkcjonowania inwestycji wystąpi emisja o charakterze niezorganizowanym spowodowana pracami demontażowymi odpadów oraz ruchem kołowym. Emisja zanieczyszczeń substancji do powietrza związana z ruchem pojazdów, z uwagi na ich niskie natężenie nie będzie powodowała przekroczenia dopuszczalnych stężeń w powietrzu. Oddziaływanie na klimat akustyczny będzie wywołany ruchem samochodów dowożących surowce do skupu oraz odbiorem odpadów przez uprawnione firmy. Emisja hałasu będzie pochodziła również przy demontażu odpadów (cięcie, rozwiercanie), jednak prace te będą prowadzone w pomieszczeniu gospodarczym, w związku z tym będą znacznie tłumione. Zasięg oddziaływania inwestycji w zakresie emisji hałasu i spalin będzie miało charakter lokalny, ograniczony do terenu realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. W związku z tym, że nie planuje się prac budowlanych w tym zakresie nie nastąpi wzrost szkodliwych dla środowiska oddziaływań. Adaptacja budynku nie wymaga wycinki drzew, jak również nie będzie miała wpływu na istniejącą w obrębie działki szatę roślinną. Inwestycja nie spowoduje naruszenia zasobów naturalnych oraz nie wymaga zużycia dużej ilości surowców, wody, materiałów paliw i energii. W wyniku planowanej działalności nie ulegnie zmianie dotychczasowe zagospodarowanie terenu, a sposób korzystania z nieruchomości nie zmieni charakteru obszaru o funkcji usługowej. Inwestycja będzie realizowana przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury i nie wymaga budowy nowych obiektów, co znacznie ograniczy oddziaływanie przedsięwzięcia na etapie przystosowania obiektu do prowadzenia planowanej działalności.

Planowana inwestycja nie znajduje się w pobliżu takich form ochrony przyrody jak: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe czy obszary Natura 2000. Nie stwierdzono też na tym terenie występowania chronionych gatunków zwierząt, roślin czy grzybów. Najbliższy znajdujący się na terenie powiatu kolneńskiego obszar Natura 2000 znajduje się w odległości około 25 km od planowanego przedsięwzięcia i jest to obszar „Puszcza Piska” Kod obszaru: PLB280008 obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia). Mniej więcej w tej samej odległości - około 24 km - od planowanej inwestycji znajduje się poza terenem powiatu kolneńskiego obszar Natura 2000 „Dolina Biebrzy” Kod obszaru: PLH200008. Wobec tak dużej odległości planowanego zamierzenia inwestycyjnego od obszaru Natura 2000, brak jest możliwości oddziaływania na chronione siedliska i gatunki.

Usytuowanie przedsięwzięcia wobec innych obszarów:

- obszary wodno-blotne oraz obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:
planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza takimi obszarami;

- obszary wybrzeży: planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza takimi obszarami;

- obszary górskie lub leśne: planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza takimi obszarami;

- obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych: planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza takimi obszarami;

- obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza takimi obszarami, Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze zabudowy usługowej miasta Stawiski, gdzie standardy jakości środowiska nie będą przekraczane;

- obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne: planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza takimi obszarami.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na dobra historyczne,  kulturowe i archeologiczne – w sąsiedztwie nie występują takie obszary. Inwestycja zlokalizowana jest poza takimi obszarami;

- planowane przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami przylegającymi do jezior.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia do uwarunkowań wymienianych wyżej: należy stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie:

-   nie spowoduje zmian w zagospodarowaniu działki,

-   nie spowoduje żadnej wycinki drzew, krzewów i niszczenia innej zieleni,

-   nie spowoduje zmian stosunków wodnych,

-   nie spowoduje pogorszenia jakości sanitarnej powietrza w stosunku do stanu
istniejącego,

-   nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia wód gruntowych,

-   planowane przedsięwzięcie nie spowoduje zagrożenia środowiska przyrodniczo - krajobrazowego, kulturowego jak również nie będzie powodować zagrożenia zdrowia ludzi,

-   nie utrudni prawidłowej zabudowy działek sąsiednich,

-   planowana inwestycja ma zasięg nieznaczny – lokalny.

 

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.

 

Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 23 gru 2011 09:22
Data opublikowania: piątek, 23 gru 2011 09:33
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 maj 2012 15:52
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 3003 razy