BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Stawisk

Stawiski, dn. 2011-11-25

OŚR. 6220.5.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./ i w związku z art. 73 ust.1 i 74 ust. 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy  z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) Burmistrz Stawisk

zawiadamia,

że w dniu 18 listopada 2011r. zostało wszczęte na wniosek Spółdzielni Usług Rolniczych w Stawiskach, ul. Łomżyńska 43, 18-520 Stawiski  postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu punktu zbierania złomu i metali kolorowych na działce nr geod. 819/1 – obręb miasto Stawiski, które zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2010r (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Celem zapewnienia czynnego udziału w postępowaniu strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w Urzędzie Miejskim w Stawiskach , ul. Plac Wolności 13/15, pokój nr 13 w godzinach 7.30-15.45 oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski do Burmistrza Stawisk.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Burmistrz Stawisk wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kolnie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 23 gru 2011 09:24
Data opublikowania: piątek, 23 gru 2011 09:24
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 gru 2011 09:28
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2169 razy