BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Stawisk ogłasza rokowania na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej położonej w Mieczkach Sucholaszczkach

BURMISTRZ STAWISK

ogłasza

rokowania na sprzedaż

Działki zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej położonej w Mieczkach Sucholaszczkach, oznaczonej numerem geodezyjnym 6/1 o pow. 0,4900ha, rodzaj użytków – Bi, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00026739/7. Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne.

Cena wywoławcza netto: 75 000,00 zł

VAT: 17 250,00 zł

Cena wywoławcza brutto: 92 250,00 zł

Wysokość zaliczki wynosi: 10 000,00 zł

2. Przeprowadzono dwa przetargi ustne nieograniczone w dniach 19 września br. i 24 października br., które zakończyły się wynikiem negatywnym.

3. Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach, w zamkniętych kopertach opisanych „Rokowania – działka nr 6/1 o pow. 0,4900ha, położona w Mieczkach Sucholaszczkach”, można składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ulicy Plac Wolności 13/15, w terminie
21 grudnia 2011r. do godz. 1530.

4. Zgłoszenie powinno zawierać:

1)      imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

2)      datę sporządzenia zgłoszenia,

3)      oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z przedmiotem i warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4)      proponowaną cenę i sposób zapłaty,

5)      kopię dowodu wpłaty zaliczki.

5. Rokowania odbędą się 22 grudnia 2011 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

6. Zaliczka pobierana jest tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Zaliczka powinna być wpłacona na rachunek  nr 93876210220031609720000030 w BS Pątnica o/Stawiski do dnia
16 grudnia 2011r. (decyduje data wpływu na rachunek).

7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży w podanym terminie, Burmistrz Stawisk  może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

8. Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybierania nabywcy nieruchomości.

9. Ogłoszenie o rokowaniach wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 21.11.2011r. do dnia 22.12.2011r.. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl

10. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub telefonicznie tel.: 86 278 5223.

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 21 lis 2011 14:13
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lis 2011 14:17
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 maj 2012 15:50
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 2716 razy