BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki konsultacji w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

Stawiski, dnia 21 listopada 2011 roku

SGiT.062.1.1.2011

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

W związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Burmistrz Stawisk w dniach: 10-18 listopada 2011 r. przeprowadził konsultacje w sprawie projektu Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nr XVII/82/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 04 listopada 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie Gminy Stawiski.

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnych opinii do projektu Programu, które można było przekazać na formularzu konsultacji:

·         pocztą elektroniczną na adres: sekretariat-umstawiski@stawiski.pl (formularz jako zeskanowany dokument z czytelnym podpisem),

·         na adres Urzędu Miejskiego w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski,

·         osobiście w Urzędzie Miejskim w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski,

w terminie do dnia 18 listopada 2011 roku.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem Programu oraz formularzem zgłaszania uwag zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej  www.bip.stawiski.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Stawiskach.

W wyznaczonym terminie wpłynęło jedno pismo w powyższej sprawie, które mimo, iż nie spełniło wymogów formalnych zawartych w ogłoszeniu zostało rozpatrzone.

Formularz konsultacji zgłaszania uwag złożyła organizacja pozarządowa: Uczniowski Klub Sportowy „KUSY” przy Szkole Podstawowej w Stawiskach, 18-520 Stawiski, ul. Polowa 12.

 

Zestawienie stanowisk zgłoszonych w procedurze konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego na 2012 rok przeprowadzonych w dniach 10-18 listopada 2011 r.

 

Lp.

Aktualny zapis programu

Proponowane zmiany

Uzasadnienie

Stanowisko Burmistrza Stawisk

1

Rozdział XI

Informacja o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji

2. Projekt programu został skonsultowany z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na podstawie uchwały Nr XVII/82/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 04.11.2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz projektów rocznych lub wieloletnich programów współpracy Gminy Stawiski z organizacjami pozarządowymi.

2. Burmistrz Stawisk jako formę konsultacji projektu Rocznego Programu

współpracy wybrał bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych i podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.

Forma konsultacji poprzez bezpośrednie spotkanie, dałaby możliwość przedstawienia swojego stanowiska i poprzez dyskusję wypracowania najbardziej optymalnej wersji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Proponowana forma konsultacji jest niezgodna z Uchwałą Nr XVII/82/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 04.11.2011 r.

2

Rozdział VI

Priorytetowe zadania publiczne

Pkt 1 ppkt 2) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

organizowanie imprez sportowych,

organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy,

organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz mieszkańców gminy,

organizacja projektów promujących zdrowy styl życia wśród mieszkańców gminy.

Proponujemy poszerzenie Rozdziału VI Priorytetowe zadania publiczne p.2) w zakresie wspierania i upowszechniania  kultury fizycznej i sportu , o dodatkowe podpunkty:

e)  wspieranie programów pozwalających na osiągnięcie wysokiego poziomu sportowego zwłaszcza w rywalizacji sportowej dzieci i młodzieży,

f) wspieranie działań  w  zakresie  tworzenia  i  doskonalenia  systemu  szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach sportu

g) wspieranie aktywności szkół w prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych,

h) zakup sprzętu sportowego i ubrań sportowych,

i) organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach i  imprezach sportowych dzieci, młodzieży i amatorów.

Brak uzasadnienia

- ppkt e oraz ppkt i wpisują się w planowane zadania zawarte w projekcie Programu;

- ppkt  f realizowany powinien być we własnym zakresie organizacji pozarządowej z uwagi na indywidualne podejście każdej organizacji do programów szkoleń sportowych;

- ppkt g – zajęcia pozalekcyjne w szkołach realizowane są w ramach godzin wynikających z art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela. Ponadto zajęcia takie wspierane są przez Burmistrza Stawisk
w ramach realizacji GPRPAiPN;

- ppkt h – nie planuje się tego typu wydatków w ramach realizacji przedmiotowego programu w roku 2012.

 

BURMISTRZ

Marek Waszkiewicz

Data powstania: poniedziałek, 21 lis 2011 12:23
Data opublikowania: poniedziałek, 21 lis 2011 12:39
Data przejścia do archiwum: środa, 28 gru 2011 10:24
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 2398 razy