BIP Gminy Stawiski

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (nr GN.6870.64.2011)

Stawiski, dnia 09 listopada 2011r.

GN.6870.64.2011

 

BURMISTRZ STAWISK

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) ogłasza

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki niezabudowanej rolnej położonej w Dzierzbi, oznaczonej numerem geodezyjnym 190 o pow. 0,3000ha, rodzaj użytków – RIVa, RIVb, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028728/4. Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne.

Cena wywoławcza: 18 000,00 zł

Wysokość wadium wynosi: 3 600,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 180,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2011 r. o godzinie 900 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki niezabudowanej rolnej położonej w Dzierzbi, oznaczonej numerem geodezyjnym 191 o pow. 0,3000ha, rodzaj użytków – RIIIa, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00028728/4. Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne.

Cena wywoławcza: 18 000,00 zł

Wysokość wadium wynosi: 3 600,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 180,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2011 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki zabudowanej położonej w Stawiskach, oznaczonej numerem geodezyjnym 953/1 o pow. 0,3967ha, rodzaj użytków – B-PsIII, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/0051111/3. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowej jednorodzinne.

Cena wywoławcza netto: 95 000,00 zł

VAT: 21 850,00 zł

Cena wywoławcza brutto: 116 850,00 zł

Wysokość wadium wynosi: 19 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 950,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2011 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki zabudowanej położonej w Stawiskach, oznaczonej numerem geodezyjnym 953/20 o pow. 0,1925ha, rodzaj użytków – B-PsIII, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/0051111/3. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski działka przeznaczona pod budownictwo mieszkaniowej jednorodzinne.

Cena wywoławcza netto: 50 000,00 zł

VAT: 11 500,00 zł

Cena wywoławcza brutto: 61 500,00 zł

Wysokość wadium wynosi: 10 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 500,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2011 r. o godzinie 1300 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki zabudowanej położonej w Stawiskach, oznaczonej numerem geodezyjnym 953/87 o pow. 0,8361ha, rodzaj użytków – PsIII, B-PsIII, N, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/0051111/3. W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski przeznaczenie działki jest następujące: zieleń urządzona, usługi kultury, rekreacji i wypoczynku.

Cena wywoławcza netto: 80 000,00 zł

VAT: 18 400,00 zł

Cena wywoławcza brutto: 98 400,00 zł

Wysokość wadium wynosi: 16 000,00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 800,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 12 grudnia 2011 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

-        Okazanie dowodu wpłaty wadium,

-        W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

-        W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

 

Wadium należy wpłacić na rachunek nr 93 8762 1022 0031 6097 2000 0030 w Hexa Bank Spółdzielczy w Pątnicy o/Stawiski do dnia 05 grudnia 2011r. (decyduje data wpływu na rachunek). Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej oraz wskazania  nieruchomości.

Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15.

 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 10 listopada 2011r. do dnia  12 grudnia 2011r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub telefonicznie tel.: 86 278 5223.

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

 

Data powstania: czwartek, 10 lis 2011 12:52
Data opublikowania: czwartek, 10 lis 2011 12:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 gru 2011 14:33
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1661 razy

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z zapisami zawartymi w „KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH”. Serwis korzysta również z plików cookies. Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku, zmień ustawienia swojej przeglądarki.