BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na zadanie „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stawiskach”

Stawiski, dnia 2011-09-29

BI.341.1.2011

Zamawiający:

GMINA STAWISKI

18-520 Stawiski

Plac Wolności 13/15

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE „REKULTYWACJA SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W STAWISKACH”

Burmistrz Stawisk na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U z 2010r. Nr 113, poz. 759 informuje, że do realizacji zadania została przyjęta oferta nr 1 - MPO Spółka z o.o. 15-950 Białystok ul. 27 Lipca 62, która zaoferowała najniższą cenę brutto 268 140,00 zł i uzyskała 100 pkt. w ramach kryterium cena.

Ponadto w postępowaniu o udzielenie zamówienie oferty złożyły następujące firmy:

Oferta nr 3 - Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. ul. Św. Rocha 5,lok.202 15-879 Białystok, uzyskała w kryterium cena 90,08 pkt,

Oferta nr 4 - HYDROGEOTECHNIKA Sp. z o.o. 25-116 Kielce, ul. Ściegiennego 262 A, uzyskała w kryterium cena 70,19 pkt,

Z postępowania o udzielenie zamówienia  zostali wykluczeni na podstawie art. 24. ust.2, pkt. 2  następujący Wykonawcy, którzy złożyli oferty;

Oferta nr 2 - PHU.MARS. Elżbieta Szymczukiewicz ul. Pusta 4, 15-139 Białystok oraz Oferta nr 5 – „TOP-KOP” Krzysztof Świtaj, 19-500 Gołdap, ul. Armii Krajowej 16/17. Wykonawcy zostali wykluczeni, ponieważ nie wyrazili zgody na przedłużenie okresu związania ofertą.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 8 w zw. z art. 73 § 1 kc została odrzucona oferta nr 6 - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Wojciech Skrodzki, 18-420 Jedwabne, Pl. 250-lecia 7, gdyż nie została złożona w formie pisemnej.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dnia od dnia przesłania  zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: piątek, 30 wrz 2011 14:01
Data opublikowania: piątek, 30 wrz 2011 14:09
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lut 2012 13:06
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1957 razy