BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Stawiski, dnia 22 września 2011r.

GN.6870.55.2.2011

Burmistrz Stawisk

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

 

Lp

Nierucho-mość z oznaczeniem KW

Oznaczenie geodezyjne nieruchomości – nr działki

Pow. Nierucho-mości

Położenie miejscowość

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma oddania nieruchomości

Cena sprzedaży

/PLN/

Sposób zapłaty

Uwagi

1.      

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

LM1L/0051111/3

955

1,7800ha

Stawiski

Grunty pod stawami

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski działka przeznaczona pod zbiornik wodny do celów ppoż.
i rekreacyjnych

Sprzedaż

Netto:

40 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

2.

LM1L/0051111/3

956

2,1900ha

Stawiski

Pastwiska trwałe, grunty zadrzewione i zakrzewione

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski przeznaczenie działki jest następujące: zieleń niska, tereny wód otwartych, ścieżki rowerowe i strefa urządzonych terenów otwartych.

Sprzedaż

Brutto: 150 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

3.

LM1L/0051111/3

987

1,4000ha

Stawiski

Grunty pod stawami

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski działka przeznaczona pod zbiornik wodny do celów ppoż.
 i rekreacyjnych

Sprzedaż

Netto:

30 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

4.

LM1L/0051111/3

953/91

6,1027ha

Stawiski

Użytki rolne zabudowane, grunty zadrzewione i zakrzewione, pastwiska trwałe, nieużytki

W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Stawiski przeznaczenie działki jest następujące: zieleń urządzona, usługi kultury, rekreacji  i wypoczynku, z zakresu gastronomi oraz ścieżki rowerowe.

Sprzedaż

Netto: 350 000,00

Nabywca wpłaci należną kwotę nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy sprzedaży

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości (z zastrzeżeniem art. 216a w/w ustawy) przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1)   przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów,

2)   jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jest jej spadkobiercą i złoży udokumentowany wniosek w terminie do 3 listopada 2011r. w Urzędzie Miejskim w Stawiskach.

 

Dodatkowe informacja można uzyskać w pok. nr 8 Urzędu Miejskiego w Stawiskach lub telefonicznie nr (86) 278 52 23.

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

Data powstania: czwartek, 22 wrz 2011 15:01
Data opublikowania: czwartek, 22 wrz 2011 15:06
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 14 maj 2012 15:51
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 2738 razy