BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie: przetarg nieograniczony na "Udzielenie kredytu długoterminowego"

Udzielenie kredytu długoterminowego/ sygnatura akt: RF.271.1.2011

OGŁOSZENIE

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
dla usług o wartości szacunkowej powyżej 193.000 EURO

Przedmiot zamówienia:

Udzielenie kredytu długoterminowego

 

 

1.     NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

 Nazwa Zamawiającego: Gmina Stawiski

Adres Zamawiającego: Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski

NIP: 721-10-03-298

REGON: 450669884

tel. +48 862785511, fax +48 862785533

Strona internetowa: www.bip.stawiski.pl

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 – 1545

2.     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

3.     OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0 – 5 Usługi udzielania kredytu

 

Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości  1 868 878,00 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset siedemdziesiąt osiem złotych) przeznaczonego na:

1)       Spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 1.313.024 zł,

2)       Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 104527B Lisy – Mieszołki – Sokoły łączącej drogę wojewódzką Nr 648 z drogą powiatową Nr 1821B na odcinku 2,945 km” – 555.854 zł.

Spłata w/w kredytu długoterminowego będzie następowała od 31.01.2012 r. do 31.12.2021 r. w ratach miesięcznych, płatnych ostatniego dnia każdego miesiąca, zgodnie z poniższym zestawieniem:

        w latach 2012 – 2015 – po 5 000,00 zł;

        w latach 2016-2019 – po 10 000,00 zł;

        w roku 2020 – po 47 200,00 zł;

        w roku 2021 – 11 rat po 47 200,00 zł i 1 rata 63 276,00 zł.

Zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

4.     WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021 r. Okres spłaty kredytu: 120 miesięcy.

5.     OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1)     Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku lub zezwolenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego; lub innego dokumentu uprawniającego do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

2)     Wiedza i doświadczenie.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

3)     Potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

4)     Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

5)     Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli Wykonawca oświadczy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp.

6.     WADIUM

Zamawiający, wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc zł 00/100) do upływu terminu składania ofert, tj. do 21 września 2011 r. do godz. 1000.

7.     MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w dwóch zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego:


Urząd Miejski w Stawiskach, ul. Plac Wolności 13/15, 18 – 520 Stawiski, sekretariat – I piętro do dnia 21 września 2011 roku do godziny 1000.

8.     KRYTERIA OCENY OFERT

Najniższa cena.  

9.     INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.stawiski.pl od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

 

Przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 11 sierpnia 2011 roku.

 

BURMISTRZ

/-/ Marek Waszkiewicz

Stawiski, dnia 11 sierpnia 2011 roku

 

 

 

Data powstania: czwartek, 11 sie 2011 14:50
Data opublikowania: czwartek, 11 sie 2011 14:55
Data edycji: sobota, 13 sie 2011 18:58
Data przejścia do archiwum: czwartek, 22 wrz 2011 13:02
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 2050 razy
Ilość edycji: 1