BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedzi na pytania (dot. zamówienia publicznego: Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stawiskach)

Stawiski, dnia 08.08.2011r.

Zamawiający

Gmina Stawiski

ul. Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski

                    

Do wszystkich Wykonawców

Nr post.:

BI.341.1.2011

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stawiskach.

 

Odpowiedzi na pytania:

 

Pyt. 1. Jaki okres obejmuje gwarancja wykonania zadania?

Odp. 1. Gwarancja wykonania zadania według SIWZ wynosi 60 miesięcy.

 

Pyt. 2. W jaki sposób zagospodarowane winny być materiały z rozbiórki ogrodzenia z prefabrykatów?

Odp. 2. Materiały z rozbiórki ogrodzenia z prefabrykatów należy przewieźć na bazę Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stawiskach . Odległość ok. 2 km.

 

Pyt. 3.Jaki typ kruszywa przewidziany do wykonania robót objętych działem nr 5 przedmiaru robót (3251m2)?

Odp. 3. Zgodnie z projektem, do wykonania warstwy izolacyjnej na składowisku planowane jest wykorzystanie gleby zwięzłej pełniącej rolę izolacyjną złoża odpadów. Do jej wykonania Wykonawca może użyć mas ziemnych z wykopów pod rów opaskowy o długości 435 m oraz należy założyć zakup przez Wykonawcę materiału na wykonanie warstwy izolacyjnej. Grubość warstwy izolacyjnej zgodnie z projektem musi wynosić 0,15 m. Zakres ten należy ująć w dziale 5 kosztorysu.

 

Pyt. 4. Jaki typ kruszywa przewidziany do wykonania robót objętych działaniem nr 6 przedmiaru robót (3570m2)?

Odp. 4. Zgodnie z projektem grubość warstwy rekultywacyjnej - glebotwórczej musi wynosić 0,25 m po jej stabilizacji. Warstwa rekultywacyjna glebotwórcza ma za zadanie stworzenie warunków wzrostu trawom i nasadzeniom drzew i krzewów.


Pyt. 5. Na  jaką odległość należy założyć dowóz kruszywa?

Odp. 5. Odległość od składowiska wynosi 5 km.

 

Pyt. 6. Proszę o doprecyzowanie jakich drzew lub krzewów dotyczą poz. 19 i 20.

Odp. 6. Zgodnie z projektem do rekultywacji składowiska muszą być użyte następujące sadzonki drzew:

* olszy czarnej

* olszy szarej.

Z gatunków krzewiastych użyte będą:

* trzmielina brodawkowata,

* bez czarny.

Do nasadzeń gatunków drzewiastych użyte będą 2 letnie sadzonki olszy czarnej i szarej. Mogą być sadzone wyłącznie sadzonki silne i żywotne I klasy jakości.


Pyt. 7. Czy należy wykonać rów opaskowy ?

Odp. 7. Należy wykonać rów ziemny opaskowy zgodnie z projektem.

 

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

 

 

Data powstania: poniedziałek, 8 sie 2011 11:01
Data opublikowania: poniedziałek, 8 sie 2011 11:09
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lut 2012 13:04
Opublikował(a): Iwona Niedźwiedzka
Zaakceptował(a): Iwona Niedźwiedzka
Artykuł był czytany: 1884 razy