BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Modyfikacja treści SIWZ (Przetarg nieograniczony na rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stawiskach)

 Stawiski, dnia 05 sierpnia 2011r.

Zamawiający

Gmina Stawiski

ul. Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski

 

Do wszystkich Wykonawców

Nr post.:

BI. 341.1.2011

 

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stawiskach.’’

 

Modyfikacja treści SIWZ

 

                Burmistrz Stawisk , działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  ( Dz. .U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.)  modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na Rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Stawiskach.

 

Zakres modyfikacji jest następujący:

1.              W rozdziale 11 pkt 2.2 zmienia się treść  usuwając  zapis – odpis uprawnień   w zakresie budownictwa, przynależności do izby z opłaconymi składkami w okresie realizacji zamówienia. a wpisując  zapis -  oświadczenie, że osoby,  które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

2.              W załączniku nr 5 do SIWZ   – Wykaz pracowników nadzoru przewidzianych do wykonywania zamówienia z wyszczególnieniem posiadanych przez nich uprawnień usuwa się zapis – należy dołączyć uprawnienia budowlane w formie oryginału lub kopii poświadczonej, za zgodność z oryginałem prze Wykonawcę wraz z przynależnością do PIIB oryginał lub poświadczoną kopią. Należy dołączyć uprawnienia geologa, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, a wpisuje się zapis - należy dołączyć  oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

 

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmieniona.

 

Zamieszczono ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

dnia 05 sierpnia 2011r. nr ogłoszenia 231894-2011.

 

Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz

 

 

Data powstania: piątek, 5 sie 2011 11:57
Data opublikowania: piątek, 5 sie 2011 11:58
Data przejścia do archiwum: środa, 15 lut 2012 13:03
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1936 razy