BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Modyfikacja treści SIWZ (Udzielenie kredytu długoterminowego)

Stawiski, dnia 01 sierpnia 2011 r.

Zamawiający:

Gmina Stawiski

ul. Plac Wolności 13/15

18-520 Stawiski

 

Do wszystkich Wykonawców

Nr post.: RF.271.1.2011

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Udzielenie kredytu długoterminowego” opublikowanego  w Dz. Urz. UE pod nr 2011/S 125-207829.

 

 

Modyfikacja

treści SIWZ

 

 

Burmistrz Stawisk, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego.

 

Zakres modyfikacji jest następujący:

1.        W rozdziale IV SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w pkt 1 zmienia się przeznaczenie kredytu długoterminowego na następujące zadania:

1)       Spłaty rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich – 1.313.024 zł,

2)       Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 104527B Lisy – Mieszołki – Sokoły łączącej drogę wojewódzką Nr 648 z drogą powiatową Nr 1821B na odcinku 2,945 km” – 555.854 zł.

2.        W rozdziale XIX SIWZ Załączniki dodaje się pkt 16) Uchwała Nr XIV/57/11 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie zmiany przeznaczenia kredytu długoterminowego (stanowiąca załącznik do niniejszej modyfikacji).

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmieniona.

 

Przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich 01 sierpnia 2011 roku.

 

Burmistrz Stawisk

Marek WaszkiewiczEdycja z dnia 04.08.2011 r.:

Ogłoszenie o modyfikacji treści SIWZ zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej dnia 04.08.2011 r. pod nr 2011/S 148-245199.

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 1 sie 2011 14:20
Data opublikowania: poniedziałek, 1 sie 2011 14:30
Data przejścia do archiwum: czwartek, 11 sie 2011 14:56
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1777 razy