BIP Gminy Stawiski

Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg ustny nieograniczony

Stawiski, dnia 25 lipca 2011r.

GN.6870.42.2011

 

BURMISTRZ STAWISK

 

Na podstawie art.38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)

ogłasza

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Stawiskach przy ulicy Spokojnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 463 o pow. 0,0117 ha, rodzaj użytków – B- R IIIb, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00007568/8. Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo.

Cena wywoławcza netto 4 000,00 zł. + VAT /23 %/

Wysokość wadium wynosi 800,00 zł.

Minimalna wysokość postąpienia 40,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 26 sierpnia 2011 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Stawiskach przy ul. Spokojnej, oznaczonej numerem geodezyjnym 461/2 o pow. 0,0261 ha, rodzaj użytków – B-R IIIb, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00021299/5

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym pod budownictwo

Cena wywoławcza netto 8 000,00 zł + VAT /23 %/

Wysokość wadium wynosi 1 600, 00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 80,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 26 sierpnia 2011 r. o godzinie 1130 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na sprzedaż:

Działki położonej w Dzięgielach, oznaczonej numerem geodezyjnym 96 o pow. 0,6000 ha, rodzaj użytków – R IVb, dla której Sąd Rejonowy w Łomży prowadzi księgę wieczystą LM1L/00027927/9

Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Stawiski.

W studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy powyższa działka położona jest na obszarze przeznaczonym na cele rolne

Cena wywoławcza netto 18 000,00 zł

Wysokość wadium wynosi 3 600, 00 zł

Minimalna wysokość postąpienia 180,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 26 sierpnia 2011 r. o godzinie 1300 w Urzędzie Miejskim w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 w sali konferencyjnej.

 

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest okazanie:

-        Okazanie dowodu wpłaty wadium,

-        W przypadku osób fizycznych – dowodu tożsamości,

-        W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wadium należy wpłacić na rachunek nr 93876210220031609720000030 w BS Pątnica o/Stawiski do dnia 19 sierpnia 2011r. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 Wadium ulega przepadkowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty wylicytowanej kwoty, pomniejszonej o wpłacone wadium, przed zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia przetargu. Ponadto osoba ustalona na nabywcę nieruchomości ponosi wszelkie inne opłaty związane z nabyciem nieruchomości, w tym koszty zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg może się odbyć, chociażby do przetargu przystąpił tylko jeden uczestnik spełniający warunki określone w ogłoszeniu. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów. Informacja taka byłaby podana do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15.

 

Ogłoszenie o przetargu wywiesza się na tablicy ogłoszeń: Urzędu Miejskiego w Stawiskach przy ul. Plac Wolności 13/15 od dnia 26 lipca 2011r. do dnia  26 sierpnia 2011r. oraz zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bip.stawiski.pl

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Stawiskach ul. Plac Wolności 13/15, pokój 8 lub telefonicznie tel.: 086 278 5223.

 

BURMISTRZ STAWISK

Marek Waszkiewicz

Data powstania: wtorek, 26 lip 2011 12:36
Data opublikowania: wtorek, 26 lip 2011 12:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 sie 2011 11:06
Opublikował(a): Jarosław Laskowski
Zaakceptował(a): Jarosław Laskowski
Artykuł był czytany: 1912 razy